Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til Stortingets forretningsorden § 43 syvende ledd, som lyder:

«Eventuell kongelig samleproposisjon om endringer i statsbudsjettet legges fram senest den 15. mai i budsjettåret, sammen med stortingsmelding om revidert nasjonalbudsjett. Finanskomiteen avgir innstilling om disse senest annen fredag i juni.»

Komiteen viser til at Meld. St. 2 (2013–2014) er behandlet under kapittel 2 og at Prop. 93 S (2013–2014) er behandlet under kapittel 3 i denne innstilling. Plenarvedtaksdelen av Prop. 94 LS (2013–2014), det vil si de foreslåtte avgiftsendringene, er behandlet under kapittel 4, og kapittel 5 viser forslag under det enkelte departement. Kapittel 6 inneholder en oversikt over de enkelte fraksjoners primærstandpunkter som avviker fra regjeringens forslag. Kapittel 7 viser forslag fra komiteens mindretall, og kapittel 8 viser komiteens tilråding.

Komiteen viser videre til at merknader og forslag som er fremsatt under komiteens behandling og som gjelder budsjettposter som ikke er omhandlet i Prop. 93 S (2013–2014), er lagt kronologisk etter kapittel- og postnummer under omtalen av de respektive departementene.

Når det gjelder lovforslag som er omtalt i Meld. St. 2 (2013–2014) og i Prop. 93 S (2013–2014), viser komiteen til at disse er fremsatt i Prop. 94 LS (2013–2014). Komiteen viser til Innst. 261 L (2013–2014) når det gjelder behandlingen av disse.

1.1 Avtale mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om revidert nasjonalbudsjett 2014

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre (heretter kalt «avtalepartene») er enige om en helhetlig avtale om revidert nasjonalbudsjett 2014.

Avtalen innebærer at Kristelig Folkeparti og Venstre gir tilslutning til regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2014, med følgende endringer:

Satsinger

Dep.

Kap.

Post

Beskrivelse

Endringer (i kr)

Kommentar

KMD

571

60

Barnehager

175 000 000

Økning i innbyggertilskudd

BLD

821

62

Gratis kjernetid for treåringer i deler av dagens forsøksområde mm.

10 000 000

BLD

842

70

Kirkens familievern

2 000 000

Herunder kompetanseutvikling sentralt

JD

480

50

Barnehager (Svalbard)

88 000

SD

1330

62

(Ny) Belønningsordning sykkelveier

10 000 000

SD

1330

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene

65 000 000

KD

260

50

Grunnfinansiering UH-sektoren (statlige universiteter og høyskoler)

49 000 000

Halvparten kobles utelukkende til EU-indikatoren i RBO (resultatbasert omfordeling)

KD

260

70

Grunnfinansiering UH-sektoren (private høyskoler)

1 000 000

KLD

1429

74

Kulturminner fartøyvern

5 000 000

KUD

314

79

Ymse frivillighet

2 000 000

HOD

719

79

Astma- og allergiforbundet, bl.a. pollenvarsling

2 000 000

BLD

821

71

Tilskudd til Caritas

1 000 000

UD

163

72

Oslo Freedom Forum

1 000 000

OED

1830

50

Oppskaleringsprosjekt for å bruke CO2 fra Teknologisenteret på Mongstad til algeproduksjon

6 000 000

KUD

342

70

Steinmeyer-orgelet, Nidaros

6 000 000

SD

1301

72

Transnova

10 000 000

KD

287

21

Basisbevilgning, instituttsektoren (nye institutt)

15 000 00

KD

260

70

NLA

2 000 000

KLD

1420

1

Skogvern

-2 500 000

KLD

1420

35

Skogvern

2 500 000

KLD

1420

70

Tiltak for bevaring av villaks

5 000 000

KUD

315

85

Sjakk-OL i Tromsø

12 000 000

HOD

764

72

Kirkens SOS

1 000 000

KMD

572

60

Lærlinger

10 000 000

Økt rammetilskudd til fylkeskommuner

KD

226

21

Lærlinger

-10 000 000

Sum

380 088 000

Inndekninger

Dep.

Kap.

Post

Beskrivelse

Endringer (i kr)

Kommentar

KLD

1481

22

Redusert kvotekjøp

56 300 000

FIN

2309

1

Ymse

323 788 000

Sum

380 088 000

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, støtter regjeringens forslag til endringer i taxfreeordningen

Avtalepartnerne, komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, kan ikke skape flertall for verbalforslag eller merknader ut over det som fremgår av denne avtalen, med mindre samtlige avtalepartnere er enige om dette.

Avtalepartene, flertallet, er videre enige om å fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ny metode for å beregne etterspørselseffekter av endringer i kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene. Bevilgningsendringene ved endret kontantstøtte og foreldrebetaling i perioden 2012–2014 gjennomgås sammen med KS som en del av arbeidet. Det forutsettes at dette danner grunnlaget for beregning av endringer i innbyggertilskudd som følge av etterspørselsendringer på barnehageområdet fra og med 2015.»

«Stortinget ber regjeringen følge det internasjonale nødhjelpsbehovet nøye, og fortløpende vurdere å øke nødhjelpen til ofrene for borgerkrigene i Syria og Sør-Sudan.»

«Stortinget ber regjeringen sikre den nødvendige fremdrift i konseptvalgutredningen av grensekontrollstasjon ved Storskog i Finnmark.»

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av bilavgifter vurdere endring av veibruksavgiften, slik at unntak for denne kun gis for drivstoff og drivstoffblandinger som oppfyller bærekraftkriteriene i EUs fornybardirektiv.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere incentiver for raskere bosetting av enslige mindreårige asylsøkere i kommunene.»

I tillegg fremmer et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med budsjettet for 2015 gi vurderinger av aktuelle byråkratikutt i skolesektoren som skal ha som mål å redusere antall skjemaer og rapporteringer.»