11. Håndtering av legemidler

11.1 Sammendrag

Legemiddelhåndteringsforskriften for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp fra 2008 er revidert 1. januar 2015. I denne revisjonen er det stilt krav om at virksomhetsleder skal sørge for at virksomheten har rutiner som kvalitetssikrer informasjonen om pasientens legemiddelbruk ved innleggelse og utskriving, og ved overflytting innen virksomheten. I tillegg er det i § 5 stilt krav om at «en oppdatert og samstemt liste over legemidler i bruk, skal i forståelse med pasienten, alltid følge pasienten ved skifte av omsorgsnivå».

Disse to bestemmelsene underbygger kravet i fastlegeforskriftens § 25 om at fastlegen skal sørge for at listepasientene har en oppdatert legemiddelliste, og at fastlegen skal gi en oppdatert legemiddelliste til andre tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten dersom dette er nødvendig for å gi et forsvarlig tilbud til listeinnbyggeren.

Multidose er tabletter/kapsler som pakkes sammen i en pose for hvert doseringstidspunkt. Systemet er godt egnet for hjemmeboende pasienter som bruker flere legemidler, som har stabil medisinering, og brukes oftest der hjemmesykepleien har ansvar for legemiddelhåndteringen. HELFO tilbyr kommuner avtale om refusjon på 500 kroner per år per pasient i hjemmetjenesten som bruker multidose.

Studier har vist at pasientens legemiddelliste sjelden blir revidert, at pasienten står på unødvendige legemidler over lengre tid, og at pasienten og hjemmesykepleien blir mindre opptatt av hvilke legemidler pasienten bruker. Legene har også ulik oppfatning av hvem som er ansvarlig for legemiddellisten når flere leger kan forskrive multidose til en pasient.

Det kan være behov for regulatoriske, organisatoriske, finansielle og IKT-endringer for å sikre multidose som et godt verktøy i fremtiden. Helsedirektoratet utreder nå hvilke korrigerende tiltak som må iverksettes, og hvordan disse skal implementeres, for å bedre kvaliteten på multidose.

11.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til at legemiddelhåndteringsforskriften stiller krav til at «en oppdatert og samstemt liste over legemidler i bruk, skal i forståelse med pasienten, alltid følge pasienten ved skifte av omsorgsnivå». Fastlegeforskriften stiller også krav om at fastlegen skal ha en oppdatert legemiddelliste. Manglende oversikt over pasienters legemidler i bruk er en stor feilkilde i helsevesenet. Komiteen ber regjeringen prioritere arbeidet med legemiddelsamstemming og gode elektroniske systemer for å sikre oversikt over legemidler i bruk.

Komiteen mener multidose er en god løsning for å sikre riktig dispensering av legemidler. Multidose hindrer svinn, gir enklere lagerhold og bedre oversikt over legemiddelbruken for helsepersonell, pasienter og pårørende.

Komiteen ber regjeringen sørge for at det etableres systemer for elektronisk ordinasjon av multidose til alle aktuelle pasienter, uavhengig av omsorgsnivå. Komiteen viser til at Helsedirektoratet har foreslått korrigerende tiltak for å bedre kvaliteten på multidose og ber regjeringen følge opp mulige tiltak her.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vil understreke at multidose ikke er godt egnet til å håndtere hyppige endringer i legemiddeldosering, og at legemidler brukt ved behov må håndteres utenfor multidose. Disse medlemmer viser også til at Helsedirektoratet i nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler har anbefalt at vanedannende legemidler til bruk ved behov ikke bør gis i multidosepakker. Disse medlemmer støtter dette.

Komiteens medlem fra Senterpartiet vil understreke at regjeringen i meldingen slår fast at det kan være behov for regulatoriske, organisatoriske, finansielle og IKT-endringer for å sikre multidose som et godt verktøy i fremtiden, og at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvilke korrigerende tiltak som må iverksettes, og hvordan disse skal implementeres, for å bedre kvaliteten på multidose.

Komiteens medlem fra Venstre mener at en av hovedutfordringene på legemiddelfeltet er at det ikke eksisterer en felles sanntidsoversikt på tvers av behandler og behandlingsnivå over hvilke legemidler en pasient benytter. Fastleger er som private næringsdrivende på forskjellige plattformer, kommuner på andre og sykehus på et tredje nivå med ulike plattformer, for å nevne noen utfordringer. Dette medlem vil understreke at e-resept har bidratt til en forbedring når det gjelder å få oversikt over gyldige resepter, men at dette i hovedsak er informasjon som bare er tilgjengelig for pasient og lege. Dette medlem viser til at elektronisk kjernejournal er under utrulling, men det vil ta 3–5 år å implementere denne. I tillegg vil ikke kjernejournalen gi en tilstrekkelig oversikt over legemidler i bruk og heller ikke tilgang på tvers i tilstrekkelig grad for å sikre riktig bruk. Dette medlem mener derfor at det er behov for en felles, digital legemiddelliste, som et viktig tiltak for å redusere feilmedisinering.

Dette medlem viser til at det i dag gjøres få kliniske studier rettet mot barn. Barnepalliasjon er et område som heldigvis har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette medlem er positiv til flere kliniske studier rettet mot barn, og mener det er behov for å etablere kliniske forskningsposter rettet mot barn i de største sykehusene.