Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om legemiddelmeldingen. Riktig bruk – bedre helse

Dette dokument

  • Innst. 151 S (2015–2016)
  • Kildedok: Meld. St. 28 (2014–2015)
  • Dato: 21.01.2016
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 33

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 21. januar 2016

Kari Kjønaas Kjos

Sveinung Stensland

leder

ordfører