Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

Dette dokument

  • Innst. 39 S (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 144 S (2015–2016)
  • Dato: 08.11.2016
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 8. november 2016

Nikolai Astrup

leder og ordfører