Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet, kap. 872

Til Stortinget

Sammendrag

I proposisjonen vert det fremja forslag om endringar av løyvingane under enkelte kapittel under programområde 9 Arbeid og sosiale formål, programområde 29 Sosiale formål, folketrygda, programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda, samt enkelte av inntektene for 2017.

Dei reviderte overslaga for folketrygda sine utgifter og inntekter i 2017 bygger i hovudsak på tal frå rekneskap per 30. september 2017.

Det vert fremja forslag om å auke løyvingane under utgiftskapitla under programområde 9 Arbeid og sosiale formål utanom lånetransaksjonar med 311 mill. kroner, å redusere løyvingane under programområde 29 Sosiale formål, folketrygda med 1 058 mill. kroner og å redusere løyvingane under programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda med 665 mill. kroner. Samla gjer Arbeids- og sosialdepartementet framlegg om at løyvingane under utgiftskapitla utanom lånetransaksjonar blir sett ned med 1 812 mill. kroner.

Det vert fremja forslag om å auke løyvingane for inntekter utanom lånetransaksjonar under inntektskapitla med 674 mill. kroner.

Komiteens behandling

I forbindelse med oversendelsen av Prop. 15 S (2017–2018) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet fikk også komiteen oversendt kap. 872 i Prop. 19 S (2017–2018) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, Arild Grande, Siv Henriette Jacobsen og Hadia Tajik, fra Høyre, Margret Hagerup, Heidi Nordby Lunde og Kristian Tonning Riise, fra Fremskrittspartiet, Rowena von Ohle og Atle Simonsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, og fra Sosialistisk Venstreparti, Solfrid Lerbrekk, viser til komiteens behandling av Prop. 1 S (2016–2017), de respektive partiers merknader i Innst. 15 S (2016–2017) samt Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2017, jf. Innst. 401 S (2016–2017).

Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til de fremlagte forslagene i proposisjonen.

Komiteen viser for øvrig til de respektive partiers merknader i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2017–2018) statsbudsjettet for 2018, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7), jf. Innst. 15 S (2017–2018).

Merknader til enkelte kapitler:

Kap. 2541 Dagpengar

Post 70 Dagpengar, overslagsløyving blir foreslått redusert med 650 mill. kroner.

Komiteens flertall, medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at Stortinget 11. mai 2017 gjorde vedtak om at personer på trygdeytelser ikke skal tape på å være fosterforeldre, som lyder:

«Stortinget ber regjeringa snarast innføre ei overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytingar, som sikrar at dei ikkje tapar økonomisk på å vere fosterforeldre. Ordninga skal gjelde fram til eit nytt regelverk for fosterheimar er på plass.»

Flertallet viser til at regjeringen først med virkning fra 1. januar 2018 har fått på plass en overgangsordning, og da kun for fosterforeldre som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Det er etter flertallets mening en altfor snever tolking av Stortingets vedtak både hva gjelder hvilke grupper som omfattes av overgangsordningen, og tidspunkt for når overgangsordningen tar til å gjelde.

Flertallet er også kritiske til at regjeringen først etter 7,5 måneder – og da kun for en begrenset personkrets – kommer tilbake til Stortinget med forslag til en overgangsordning, samtidig som en permanent løsning skyves ut på ubestemt tid.

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gi overgangsordningen som skal sikre at personer med dagpenger og arbeidsavklaringspenger ikke skal tape på å være fosterforeldre, tilbakevirkende kraft med virkning fra 11. mai 2017, tidspunktet da Stortinget fattet sitt vedtak.»

Flertallet viser til svar på budsjettspørsmål 13 fra Arbeiderpartiet av 13. oktober 2017, hvor det fremkommer at utgiftene ved å gi reglene tilbakevirkende kraft er henholdsvis 5 mill. kroner til dagpenger og 11 mill. kroner til arbeidsavklaringspenger.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

645 000 000

frå kr 14 450 000 000 til kr 13 805 000 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til samarbeidsavtalen mellom Høyre og Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre for perioden 2013–2017. Disse medlemmer viser til budsjettavtalen for 2017 og budsjett-avtalen for 2018.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

650 000 000

frå kr 14 450 000 000 til kr 13 800 000 000»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til forslag i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2018 om at alle fosterforeldre skal omfattes, i tråd med Stortingets enstemmige vedtak.

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspengar

Post 70 Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving blir foreslått redusert med 190 mill. kroner.

Post 71 Tilleggsstønad, overslagsløyving blir foreslått redusert med 20 mill. kroner.

Komiteens flertall, medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til merknader og forslag under kap. 2541 Dagpenger og fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir redusert med

179 000 000

frå kr 34 290 000 000 til kr 34 111 000 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til samarbeidsavtalen mellom Høyre og Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre for perioden 2013–2017. Disse medlemmer viser til budsjettavtalen for 2017 og budsjett-avtalen for 2018.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir redusert med

190 000 000

frå kr 34 290 000 000 til kr 34 100 000 000

Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre og Fremskrittspartiet:
Forslag 1

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

650 000 000

frå kr 14 450 000 000 til kr 13 800 000 000»

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir redusert med

190 000 000

frå kr 34 290 000 000 til kr 34 100 000 000

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding kap. 2541 post 70 og kap. 2651 post 70 fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Øvrige deler av tilrådingen fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utreiingsverksemd, forsking m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

1 400 000

frå kr 57 025 000 til kr 55 625 000

70

Tilskott, blir redusert med

9 200 000

frå kr 31 490 000 til kr 22 290 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 45, blir auka med

19 000 000

frå kr 49 000 000 til kr 68 000 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

19 000 000

frå kr 391 000 000 til kr 372 000 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

60 670 000

frå kr 11 623 180 000 til kr 11 683 850 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 400 000

frå kr 70 294 000 til kr 72 694 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

61 000 000

frå kr 5 539 000 000 til kr 5 478 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

33 000 000

frå kr 136 000 000 til kr 169 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygda

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

6 000 000

frå kr 21 000 000 til kr 15 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

4 000 000

frå kr 13 000 000 til kr 17 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsløyving, blir auka med

400 000 000

frå kr 3 400 000 000 til kr 3 800 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 85 000 000 til kr 80 000 000

621

Tilskott til sosiale tenester og sosial inkludering

63

Sosiale tenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overførast, blir auka med

2 300 000

frå kr 160 760 000 til kr 163 060 000

634

Arbeidsmarknadsstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkarar, kan overførast, blir redusert med

100 000 000

frå kr 7 579 585 000 til kr 7 479 585 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, blir auka med

500 000

frå kr 618 594 000 til kr 619 094 000

642

Petroleumstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

375 000

frå kr 28 207 000 til kr 28 582 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 84 000 000 til kr 82 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 210 000 000 til kr 205 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, blir redusert med

3 000 000

frå kr 55 000 000 til kr 52 000 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 910 000 000 til kr 1 920 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 330 000 000 til kr 320 000 000

872

Nedsett funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir redusert med

1 000 000

fra kr 14 423 000 til kr 13 423 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsløyving

-649 569 000

2 Driftsutgifter, overslagsløyving

415 105 000

3 Avskrivingar

121 354 000

4 Renter av statens kapital

2 884 000

5 Til investeringsføremål

38 070 000

6 Til reguleringsfond

50 020 000

-22 136 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

645 000 000

frå kr 14 450 000 000 til kr 13 805 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 815 000 000 til kr 800 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

50 000 000

frå kr 2 110 000 000 til kr 2 060 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 235 000 000 til kr 230 000 000

73

Utdanningsstønad, blir redusert med

3 000 000

frå kr 25 000 000 til kr 22 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir redusert med

180 000 000

frå kr 35 970 000 000 til kr 35 790 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir redusert med

36 000 000

frå kr 1 406 000 000 til kr 1 370 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspengar mv., overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 720 000 000 til kr 700 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir redusert med

35 000 000

frå kr 2 010 000 000 til kr 1 975 000 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir redusert med

179 000 000

frå kr 34 290 000 000 til kr 34 111 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 285 000 000 til kr 265 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir auka med

170 000 000

frå kr 82 600 000 000 til kr 82 770 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir auka med

6 000 000

frå kr 75 000 000 til kr 81 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 870 000 000 til kr 1 880 000 000

73

Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir redusert med

7 000 000

frå kr 132 000 000 til kr 125 000 000

74

Tilskott til bilar, blir auka med

15 000 000

frå kr 765 000 000 til kr 780 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir auka med

90 000 000

frå kr 3 010 000 000 til kr 3 100 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir auka med

25 000 000

frå kr 255 000 000 til kr 280 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir auka med

40 000 000

frå kr 1 410 000 000 til kr 1 450 000 000

78

Høyreapparat, blir auka med

35 000 000

frå kr 645 000 000 til kr 680 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir redusert med

350 000 000

frå kr 70 680 000 000 til kr 70 330 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

560 000 000

frå kr 134 930 000 000 til kr 134 370 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

51 000 000

frå kr 636 000 000 til kr 585 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir auka med

55 000 000

frå kr 5 865 000 000 til kr 5 920 000 000

2680

Etterlatne

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 850 000 000 til kr 860 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 84 000 000 til kr 86 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsløyving, blir redusert med

9 000 000

frå kr 191 000 000 til kr 182 000 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag, blir redusert med

9 170 000

frå kr 24 170 000 til kr 15 000 000

4

Tolketenester, blir auka med

1 290 000

frå kr 2 510 000 til kr 3 800 000

5

Oppdragsinntekter mv., blir redusert med

31 450 000

frå kr 57 150 000 til kr 25 700 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, blir auka med

1 000 000

frå kr 24 000 000 til kr 25 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, blir redusert med

1 700 000 000

frå kr 15 100 000 000 til kr 13 400 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, blir redusert med

2 000 000

frå kr 130 000 000 til kr 128 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, blir auka med

7 000 000

frå 101 000 000 til kr 108 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med

1 027 000

frå kr 200 000 til kr 1 227 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statleg verksemd mv., blir redusert med

3 000 000

frå kr 22 000 000 til kr 19 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, blir auka med

200 000

frå kr 400 000 til kr 600 000

3640

Arbeidstilsynet

5

Tvangsmulkt, blir auka med

4 600 000

frå kr 2 400 000 til kr 7 000 000

6 (NY)

Refusjonar, blir løyva med

2 000 000

7

Byggesakshandsaming, gebyr, blir redusert med

1 500 000

frå kr 21 500 000 til kr 20 000 000

9 (NY)

Gebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket, blir løyva med

6 000 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir auka med

775 000

frå kr 7 130 000 til kr 7 905 000

5607

Renter av bustadslåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, blir auka med

126 000 000

frå kr 1 042 000 000 til kr 1 168 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, blir auka med

83 560 000

frå kr 1 021 240 000 til kr 1 104 800 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, blir auka med

20 000 000

frå kr 225 000 000 til kr 245 000 000

80

Renter, blir auka med

1 000 000

frå kr 1 700 000 til kr 2 700 000

86

Innkrevjing feilutbetalingar, blir auka med

402 500 000

frå kr 718 000 000 til kr 1 120 500 000

87

Diverse inntekter, blir auka med

10 000 000

frå kr 35 800 000 til kr 45 800 000

88

Hjelpemiddelsentralar m.m., blir auka med

4 000 000

frå kr 63 000 000 til kr 67 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, blir auka med

50 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 230 000 000

II

Stortinget ber regjeringen gi overgangsordningen som skal sikre at personer med dagpenger og arbeidsavklaringspenger ikke skal tape på å være fosterforeldre, tilbakevirkende kraft med virkning fra 11. mai 2017, tidspunktet da Stortinget fattet sitt vedtak.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 11. desember 2017

Hadia Tajik

Rowena von Ohle

fungerende leder

ordfører