Uttalelse fra Stortingets presidentskap

Komiteens utkast til innstilling ble 27. mars 2019 oversendt Stortingets presidentskap til uttalelse, jf. vedtak i Stortinget av 28. september og 6. november 2018.

Stortingets presidentskap uttaler følgende i brev av 4. april 2019:

«Presidentskapet viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens utkast til innstilling til Sivilombudsmannens arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017–2018) punkt 6 i Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner.

Presidentskapet har merket seg at det foreslås at Stortinget ber presidentskapet sørge for at det blir utarbeidet et nytt forslag til sivilombudsmannslov, med føringene gitt i innstillingen. Presidentskapet vil følge opp et slikt vedtak på egnet måte. Presidentskapet har ellers ikke merknader til utkastet til innstilling.»