Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:
I

Stortinget ber presidentskapet sørge for at det blir utarbeidet et nytt forslag til sivilombudsmannslov, med føringene gitt i denne innstillingen.

II

Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017–2018) punkt 6 i Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner – vedlegges protokollen.