Innhold

14. Ny metode for måling av avgasser (WLTP) i engangsavgiften for varebiler

Sammendrag

Eingongsavgifta for person- og varebilar vert berekna ut frå vekt og utslepp av CO2 og NOX. EU har over ei tid fasa inn nye reglar for måling av avgassar som skal leggjast til grunn ved typegodkjenning av nye motorvogner. Dei nye reglane inneber mellom anna at det skal nyttast ein ny køyresyklus (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)) ved målinga. Målinga gjev meir realistiske utsleppsverdiar enn den gamle New European Driving Cycle (NEDC), som no vert fasa ut. Dette får mellom anna konsekvensar for eingongsavgifta.

Dei nye reglane har vorte fasa inn gradvis. Frå 1. september 2018 er alle nye personbilar målte etter WLTP. For varebilar gjeld fristane eit år seinare. Fram til 2021 vil det òg verte fastsett CO2-utslepp rekna etter NEDC for alle nye person- og varebilar.

I budsjettet for 2020 vart overgangen til WLTP for personbilar gjennomført innanfor ei provenynøytral ramme. Satsane og innslagspunkta i CO2-komponenten i eingongsavgifta vart justerte slik at omlegginga vart om lag provenynøytral. Regjeringa varsla i Revidert nasjonalbudsjett 2019 at for varebilar og campingbilar skal NEDC-verdiar nyttast ved utrekninga av CO2-komponenten i eingongsavgifta ut 2020, og at WLTP vil gjelde frå 1. januar 2021.

Regjeringa vil gjennomføre overgangen til WLTP for varebilar og campingbilar i budsjettet for 2021. Overgangen vil følgje mal frå overgangen for personbilar, ved at den vert gjort innanfor ei provenynøytral ramme og i hovudsak gjennom justeringar av satsar og innslagspunkt innanfor CO2-komponenten.

Campingbil er ikkje definert i det køyretøytekniske regelverket, men har ein eigen avgiftsteknisk definisjon. Vanlegvis vert campingbilar bygd med utgangspunkt i køyretøy som teknisk vert klassifisert som varebilar (N1) eller lette lastebilar (N2), men òg personbilar (M1) vert nytta. Reglane for om og korleis utslipp skal fastsettast varierer mellom dei ulike køyretøygruppene, og det er gjeve særlege reglar for spesialbygde køyretøy. Departementet vurderer korleis overgangen til WLTP for campingbilar bør gjennomførast, mellom anna om det vil vere naudsynt med særlege tilpassingar for desse. Regjeringa vil kome attende til den konkrete gjennomføringa i budsjettet for 2021.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til sine merknader og forslag i Innst. 360 S (2019–2020), hvor flertallet går inn for en endring av regelverk for campingbiler som åpner for at antall sitteplasser kan overstige antall liggeplasser.

Flertallet viser til sine merknader og forslag i Innst. 360 S (2019–2020), hvor flertallet går inn for en provenynøytral omlegging av engangsavgiften for campingbiler i forbindelse med overgangen til WLTP som målemetode for utslipp av CO2 fra 2021.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til regjeringens omtale av arbeidet med overgang til bruk av WLTP-verdier for fastsetting av CO2-komponenten i engangsavgiften for campingbiler. Måten denne saken er omtalt på i regjeringens budsjettdokument, medfører stor usikkerhet med hensyn til hvorvidt omleggingen vil skje innenfor provenynøytrale rammer. Disse medlemmer finner det riktig å minne om at man for øvrige kjøretøygrupper har lagt til rette for at overgangen til bruk av WLTP skal skje på en provenynøytral måte. Det vil således være uheldig om man gjør et unntak for dette når det gjelder campingbiler som eneste kjøretøygruppe. Videre finner disse medlemmer det også riktig å tydeliggjøre at kjøp og bruk av campingbiler har positive økonomiske ringvirkninger og kommer ulike næringer over hele landet til gode. En avgiftsomlegging som ikke skjer i henhold til prinsippet om provenynøytralitet, vil i realiteten kunne medføre en betydelig avgiftsøkning for campingbiler, med negative økonomiske og sysselsettingsmessige konsekvenser for viktige distriktsarbeidsplasser som resultat. Disse medlemmer viser til svar fra finansminister Jan Tore Sanner på skriftlig spørsmål 1613 (2019–2020) fra representanten Soleim, der det slås fast at «Også for campingbiler er det snakk om en provenynøytral omlegging», og legger til grunn at dette følges opp i forbindelse med overgangen til bruk av WLTP som målemetode for utslipp av CO2 fra 2021.