Innhold

19. Overgangsordning for håndtering av utleggstrekk

Sammendrag

I samband med overføring av kommunal skatteoppkrevjar til Skatteetaten gjer departementet framlegg om ein overgangsordning for handtering av utleggstrekk for enkelte typar krav. Framlegget inneber ein forskriftsheimel i skattebetalingsloven § 14-5 fjerde ledd. Heimelen gjev departementet høve til å gjere unntak frå regelen om oppgjer mv. for utleggstrekk i skattebetalingsloven § 14-5 andre ledd for visse kravstypar.

Departementet gjer framlegg om at endringa tek til å gjelde straks.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens lovforslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt viser til at Skatteetaten i lys av koronapandemien har gjort en ny vurdering av overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, og at denne nå er utsatt til 1. november 2020.

Disse medlemmer viser til at innplassering av skatteoppkreverne i Skatteetaten vil kreve at mange må endre arbeidssted, og noen vil måtte reise langt eller til og med flytte. Disse medlemmer mener det er fornuftig at dette settes på vent gitt de nåværende forhold, dette både for å sikre kontinuitet i skatteoppkrevernes arbeid og for å redusere usikkerhet og konsekvenser for de ansatte i skatteoppkrevingen. Disse medlemmer viser til at Skatteetaten får pålagt betydelige ekstraoppgaver som en følge av de vedtakene Stortinget har fattet for å avhjelpe den økonomiske krisen forårsaket av korona-pandemien. En utsettelse av overføringen av skatteoppkrevingen vil være et bidrag til å frigjøre kapasitet i Skatteetaten.

Disse medlemmer viser til at en overføring av skatteoppkrevingen medfører en rekke praktiske utfordringer. Dette gjelder blant annet nye lokaler som må kontraheres, tilpasses og tas i bruk, tildeling av nytt teknisk utstyr, tilgangsstyring på tekniske systemer og nye arbeidsprosesser i en ny integrert organisasjon.

Disse medlemmer viser til at Fagforbundet i brev til Finansdepartementet av 7. mai har uttrykt bekymring knyttet til konsekvensene av å gjennomføre overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten innenfor gjeldende tidsfrist 1. november 2020. Av brevet fremkommer bl.a. følgende:

«I forbindelse med nylig innførte tiltakspakker grunnet koronasituasjonen er behovet for innfordringskompetanse og kontrollfunksjon helt avgjørende for Norges fremtidige skatteinngang. Styrken ved dagens skatteoppkreving er lokal forankring og tett kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skatteyter. Dialogen lokalt har vært en suksessfaktor for skatteoppkrevernes gode resultater og vil være avgjørende for håndtering av veiledningsoppgaver til de skattepliktige i lokalsamfunnet i tiden fremover, også etter 1. november. Denne krisen vil ha en langtidseffekt og den lokale tilknytningen for skatteoppkreverfunksjonen vil være helt avgjørende.

Vi er bekymret for at denne krisen vil vedvare og effekten på skatte- og avgifts innfordring vil vare langt utover inneværende år. En overføring av skatteoppkreverne i krisetid er ikke hensiktsmessig og vil være til hinder for det samfunnsoppdraget denne funksjonen har i dag.»

Disse medlemmer viser til at Fagforbundet med bakgrunn i dette ber Finansdepartementet om å gjøre en risikovurdering av vedtaket om overføring av skatteoppkreverne til Skatteetaten og at nytt overføringstidspunkt besluttes når vurderingen foreligger, og avslutter med at:

«I en økonomisk krevende tid må vi sørge for å sikre fremtidig skatteinngang. Vi må derfor holde frem med de samfunnsoppgaver vi vet fungerer og ikke risikere mer uro og kompetansevakuum for sårt trengte ressurser på dette fagområdet.»

Disse medlemmer påpeker muligheten for at de kommunale skatteoppkreverne kan avhjelpe Skatteetaten med de ekstraordinære oppgavene som oppstår som en følge av koronapandemien. Skatteoppkreverne kan for eksempel bidra med rådgivning til privatpersoner og bedrifter og dermed avlaste Skatteetatens sentrale systemer. Disse medlemmer viser til at både Nav og Skatteetaten vil oppleve høyt arbeidspress grunnet de tiltakene som nå er vedtatt for å imøtegå de økonomiske konsekvensene av koronapandemien.

Disse medlemmer anser det som naturlig at Nav og Skatteetaten vurderer om det er mulig å frigjøre tiltrengt kapasitet gjennom at noen oppgaver midlertidig overføres til den kommunale skatteoppkrevingen. Muligheten for at skatteoppkrevingen yter et bidrag til å løse disse eventuelt nye oppgavene, reduseres dersom kapasitet må benyttes til endringsprosesser forårsaket av vedtaket om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Disse medlemmer mener overføring av skatteoppkrevingen bør utsettes inntil videre.