Innhold

21. Opprettinger og presiseringer

Sammendrag

Opprettinger og presiseringer knyttet til skatteloven §§ 2-30, 5-15, 6-40, 6-53, 6-70, 6-82, 10-1, 10-36, 10-41, 10-65, 16-28 og 17-10, iverksettingstidspunkt for skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav h, opprettinger i skatteloven som følge av endringer i reglene for skattlegging som ektefeller, opprettinger i skatteloven og skatteforvaltningsloven som følge av endringer i reglene om underholdsbidrag mv., merverdiavgiftsloven §§ 6-7 og 15-10, opprettinger som følge av omorganisering av Tolletaten, tolloven §§ 14-2 og 14-4, skattebetalingsloven §§ 1-1, 5-13a, 8-2 og skatteforvaltningsloven §§ 3-4, 3-6, 7-7 og 11-1 er omtalt i proposisjonens kapittel 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.