Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform - opphevelse av straffansvar m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 612 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringens forslag om å oppheve straffansvaret for bruk av narkotika og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til egen bruk, fikk ikke flertall. Det ble vedtatt at kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker, som skal møte personer når dette er satt som vilkår for bestemt strafferettslig reaksjon. Det er vedtatt at regjeringen skal: Foreslå lovendringer slik at fengsel ikke lenger blir straffereaksjon ved bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Sørge for at politiet ikke straffeforfølger rusbruk hos personer som yter assistanse eller tilkaller nødetatene i akutte situasjoner. Opplysninger i reaksjonsregisteret om strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal sperres etter tre år. Sørge for at samfunnets reaksjoner ved problematisk bruk av rusmidler er forholdsmessige, og gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser sammenheng mellom bruk av rusmidler og føring av motorvogn.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021