3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre og Venstre:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen trekke tilbake Prop. 93 S (2022–2023), og så snart som mulig fremme en ny sak for Stortinget der det legges til rette for rask utbygging av hele Sørlige Nordsjø II med hybridkabler til et eller flere land.

Forslag fra Rødt:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen avlyse den planlagte utlysningen av havvindområder i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord av hensyn til stor kostnadsvekst og manglende kunnskap om miljøkonsekvenser.