Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon

Til Stortinget
Oslo, i utanriks- og forsvarskomiteen, den 24. oktober 2023

Ine Eriksen Søreide

Ingrid Fiskaa

leiar

ordførar