Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 27. oktober 2022 kl. 8:30

Dato: 27.10.2022
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil i hovedsak orientere om aktuelle EØS-saker på samferdselsområdet. Dette inkluderer forslagene om grønn mobilitet i «Klar for 55»-pakken og nye EU-initiativer på jernbane samt dialogen med EU om jernbanepakken. Han vil også nevne mobilitetspakken på vegområdet og ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 28. oktober 2022. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 20. oktober d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 28. oktober.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: Europeisk samarbeid om håndtering av Russlands krig mot Ukraina Utenriksministeren vil orientere Europautvalget om status for europeisk samarbeid om håndtering av Russlands krig mot Ukraina, inkludert Norges bidrag, samt status vedrørende sanksjoner mot Russland. EUs forslag til finansielt instrument for fellesanskaffelser av forsvarsmateriell – EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act) Utenriksministeren vil kort orientere om et forslag fra EU til et nytt finansielt instrument for fellesanskaffelser av forsvarsmateriell. Formålet med initiativet er å unngå parallelle anskaffelsesløp, redusere leveringstider og fjerne flaskehalser gjennom støtte til fellesanskaffelser. EUs lovpakke for regulering av digitale plattformselskaper (DSA/DSM) EU har nylig vedtatt en lovpakke for regulering av digitale plattformselskaper (forordning om digitale tjenester – Digital Services Act og forordning om digitale markeder – Digital Markets Act). Utenriksministeren vil orientere kort om forslaget og norske vurderinger.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.25.