Sak nr. 3

Odelstingets vedtak til Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Presidenten: Presidenten vil kome med same merknad som under førre sak:

Saka ligg føre til andre gongs handsaming i Lagtinget, då Odelstinget i møte 14. desember vedtok:

«Lagtingets anmerkning bifalles ikke.»»

Lagtinget må no anten godta eller forkaste Odelstingets vedtak. Dersom Lagtinget godtek Odelstingets vedtak, er lova vedteken av begge ting og blir å sende Kongen til sanksjon. Dersom Lagtinget ikkje godtek Odelstingets vedtak, må lovsaka handsamast av Stortinget i plenum.

– Ingen har bede om ordet.

Lovvedtaket er dermed vedteke av begge ting, og blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.