Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 29

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til sosialministeren:

«I de senere år har det vært arbeidet med utvikling av teknologiassistert omsorg i omsorgsboliger og sykehjem. Utprøvingen har vist at bruk av teknologi i kombinasjon med personlig omsorg kan forhindre ulykker og bidra til varsling ved fall og lignende. Teknologien kan særlig være nyttig i omsorgen for tunge beboergrupper med hukommelses- og desorienteringsproblemer.

Vil statsråden foreta en praktisk og etisk vurdering av teknologien med henblikk på bruk i omsorgstjenesten?»

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa: Det finst i dag mange tekniske hjelpemiddel på marknaden. Det går føre seg eit omfattande utviklingsarbeid på dette området, og det er all grunn til å tru at bruken av ulike tekniske innretningar vil auka i tida framover. Spekteret av tekniske hjelpemiddel er stort, frå hjelpemiddel som brukaren sjølv utløyser, som t.d. tryggleiksalarmar, til omfattande overvakingssystem.

Tekniske løysingar og ny teknologi kan gje funksjonshemma og eldre høve til å leva eit sikrare og meir sjølvstendig liv ved å kompensera for reduserte funksjonar, gjera kommunikasjon mogleg, hindra ulykker og varsla når brukaren treng hjelp. Samtidig kan slikt utstyr representera omfattande inngrep i privatlivet. Dette reiser viktige personvernspørsmål. Særlege etiske og juridiske spørsmål er knytte til bruk av tekniske innretningar i tenesteytinga til personar som ikkje kan gje eit gyldig samtykke til bruken, som t.d. aldersdemente. Det er òg ein fare for at teknologiske løysingar kan bli ei erstatning for anna nødvendig eller ynskjeleg hjelp. Teknikk kan aldri erstatta menneskeleg kontakt og omsorg.

Bruken av tekniske alarm- og varslingssystem vart vurdert og regulert i samband med sosialtenestelova kapittel 6A «Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming». I rundskrivet til lova er det gjort nærare greie for dei retningslinjene som gjeld kring dette.

Vi står overfor store utfordringar i omsorga for eldre og funksjonshemma i åra framover. Den moderne teknologien utfordrar både rammene og innhaldet i omsorga. Vi må vera opne for å vurdera teknologiske løysingar som kan gje brukarane ein betre og sikrare kvardag. Samtidig er det viktig å vera klår over dei etiske dilemma som vil vera knytte til omfattande bruk av slike innretningar.

Departementet vurderer for tida kva tiltak, under dette endringar av regelverket, som kan sikra rettstryggleiken til aldersdemente. Ei vurdering av bruken av tekniske innretningar vil vere ein viktig del av dette arbeidet.

I tillegg er det viktig at vi reiser ein debatt om innhaldet i pleie- og omsorgstenestene. Og som eg svarte i det førre spørsmålet, vil eg syta for at Stortinget får høve til ei drøfting av grunnprinsippa, verdigrunnlaget og kvaliteten i pleie- og omsorgstenesta.

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg takker statsråden for svaret.

Den gruppen omsorgstrengende som representerer noen av de største utfordringene for omsorgstjenesten i dag, er mennesker med desorienterings- og hukommelsesproblemer. Og for dem som berøres av dette, de pårørende, de ansatte og ikke minst de selv, er dette en situasjon som kan være meget vanskelig å takle i hverdagen.

Ganske ofte hører vi at folk med slike problemer blir borte fra sykehjem eller bolig og det må gjennomføres leteaksjoner. Dessverre har det også vært tilfeller med tragisk utfall av slike forsvinninger.

Jeg ser også klart det etiske dilemmaet som statsråden her nevner, men jeg tror likevel det er nødvendig å ta denne diskusjonen, for jeg ser at ikke minst ansatte i institusjoner, hvor bemanningen ofte er begrenset, settes i en umulig situasjon. Jeg ser fram til å få denne diskusjonen.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa: Representanten Bendiks H. Arnesen peika på både viktige eksempel som det er vel verdt å ta med seg vidare, og dei mange dilemma som dei tilsette i denne sektoren står overfor i dag. Eg er glad for det engasjementet han her har vist ved å ta opp dette spørsmålet, og så vil eg gjere mitt til at vi får problemområda innafor dette feltet nærmare utdjupa og drøfta.