Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 3

Grethe G. Fossum (A): Jeg vil få stille kulturministeren følgende spørsmål:

«Ett av ansvarsområdene for selskapet Tusenårsskiftet – Norge 2000 AS er markering av tusenårsskiftet. I budsjettet for 1999 ble det bevilget 55 mill. kroner til dette formål.

Hvor mye har selskapet til nå brukt til driftsutgifter, hvor mye gjenstår til fordeling til kommunene og hvordan tenkes summen fordelt?»

Statsråd Anne Enger Lahnstein: Jeg kan opplyse at inneværende års bevilgning til selskapet Tusenårsskiftet – Norge 2000 AS er tenkt fordelt slik på de tre hovedområdene:

  • Tusenårshelgen 30 mill. kr

  • Tusenårsprosjekter 20 mill. kr

  • Kirkens markering 5 mill. kr

For perioden 2000-2005 er selskapet gitt tilsagn om statsstøtte på til sammen 215 mill. kr.

Påløpte kostnader for selskapet fra det ble etablert 12. februar 1998 til 1. februar i år utgjør om lag 17 mill. kr, hvorav 10 mill. kr finansiert av 1998-bevilgningen. Av dette utgjør driftsutgifter – lønn, kontorutgifter m.v. – om lag 7 mill. kr. Det er videre påløpt utgifter til aktiviteter som informasjon og markedsføring. Det er også utviklet et eget designprogram til bruk for selskapet, kommuner, sponsorer m.v., og som jeg håper vil skape grunnlag for inntekter til formålene selskapet skal tilgodese.

Av de 30 mill. kr som er avsatt til tusenårshelgen, tar selskapet sikte på at et beløp i størrelsesorden 14 mill. kr skal fordeles til tusenårskomiteene i kommunene. Av tilskuddet til tusenårsprosjekter vil bare en mindre andel gå til kommunene, da hovedtyngden av søknadene kommer fra institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Kommunene vil likevel indirekte nyte godt av tilskudd til tusenårsprosjekter gjennom bl.a. lokale aktiviteter som de frivillige organisasjonene står bak. Det er ikke mulig på det nåværende tidspunkt å spesifisere størrelsen på det samlede tilskuddet til kommunene.

Grethe G. Fossum (A): La meg først få lov til å takke statsråden for svaret. Så har jeg lyst til å be statsråden om å informere informasjonssjefen i selskapet Tusenårsskiftet – Norge 2000 AS om at det faktisk ikke er spesielt naturlig å orientere Stortinget gjennom telefonsamtaler. Ja, det kan faktisk gå så galt som da Arbeiderpartiets gruppe selv ringte til statsrådens kontor og spurte hvor mye det skulle brukes på tusenårsfeiringen – da fikk man svaret 55 mill. kr. Så når jeg er blitt kritisert for å komme med feil tall, er det også andre som må ta ansvaret.

Det som fremkommer av statsrådens svar her, er at det nå gjenstår 14 mill. kr til fordeling til kommuner og institusjoner. Det betyr at over 50 pst. er blitt brukt av selskapet til drift, lønn osv., og det gjenstående er vel ikke mye å slå i bordet med når det gjelder feiring av tusenårshelgen.

Statsråd Anne Enger Lahnstein: Den siste konklusjonen som representanten Fossum trakk, er det overhodet ikke dekning for.

Når det gjelder det som ble sagt om informasjonssjefen i Tusenårsselskapets kommentarer til pressen – tipper jeg det må være – vil jeg si at det er viktig at vi forholder oss til dette på en ryddig måte. Tusenårsselskapet er etablert som et statlig aksjeselskap, det er oppnevnt et eget styre og det er ansatt en egen administrasjon. I et statlig aksjeselskap, som dette er, vil statsråden være generalforsamling, og vi har selvfølgelig i forbindelse med at vi har bevilget penger også kommet med et tilsagnsbrev, som vi selvfølgelig vil følge opp. Selskapet forholder seg til de signalene det får fra Stortinget og i forbindelse med tilsagnsbrevet, og det er ikke dekning for å antyde at man her bruker pengene på en gal måte. Tvert imot er mitt inntrykk at Tusenårsselskapet har kommet veldig godt i gang med å få til aktivitet og skaffe et verdig løft i forbindelse med tusenårsskiftet, slik vi hadde forhåpninger om.