Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 34

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg har et spørsmål til vår helseminister:

«Leger antas ikke å ha anledning til å ta betalt av pasienten for telefonresept når vedkommende henter den selv uten forutgående konsultasjon på legekontoret, men de kan kreve refusjon fra trygdekontoret for tjenesten. I Sarpsborg tar alle kommuneleger og allmenleger med driftsavtale fra 20 kr til 35 kr betalt for denne tjenesten.

Mener statsråden legene har adgang til å ta betalt av pasienten for resept uten konsultasjon?»

Statsråd Dagfinn Høybråten: Honorartariffen eller normaltariffen for legene er et resultat av forhandlinger mellom staten, Kommunenes Sentralforbund og Lægeforeningen. Honorartakstene er bindende for leger med driftsavtale, og de egenandelene som fremkommer i normaltariffen, gjelder også hos fastlønte kommuneleger. Det er et felles ansvar for avtalepartene å påse at bestemmelsene følges.

Normaltariffens virkeområde er avgrenset til de behandlinger og øvrige forhold som er omtalt i tariffen. Det finnes behandlinger som det ikke er fastsatt takster for og der legen selv kan fastsette hva pasienten skal betale. Ett eksempel kan være akupunkturbehandling. Det er slått fast i tariffen at skriving av resept dekkes av de fastsatte konsultasjonshonorarene. Derimot er det slik at om legen må sende resepten til pasienten eller til apoteket, er dette et forhold som ikke er regulert gjennom normaltariffen. Det synes å være en forholdsvis utbredt praksis at legen belaster pasienten med et ekspedisjonsgebyr i slike tilfeller.

Enten pasienten har hatt en vanlig konsultasjon på legekontoret eller en såkalt enkel kontakt på legekontoret eller pr. telefon, er altså utfylling av en eventuell resept dekket av de takstene legen kan innkreve fra pasienten eller folketrygden. Like lite som legen har grunnlag for å kreve et ekstra gebyr for å overlevere resepten til pasienten i løpet av en konsultasjon, like lite er det grunnlag for gebyr om pasienten etter en telefonkonsultasjon henter den ferdig utfylte resepten på legekontoret. Jeg vil vurdere tiltak som kan bidra til bedre kunnskap om dette. Om nødvendig bør det kunne tas inn en presisering av dette i legenes taksthefte.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg vet ikke om jeg oppfattet statsråden rett, men mitt spørsmål gikk på telefonresepter der pasienten selv eller pårørende hentet resepten på legens kontor, og at det da ikke var adgang til å ta betalt av pasienten.

Jeg vil sitere en underdirektør i departementets helseavdeling, Atle Grøhn, som sier til Sarpsborg Arbeiderblad:

«En telefonsamtale med legen som resulterer i en resept, og der resepten på en eller annen måte blir overlevert pasient eller apotek, koster i utgangspunktet ikke pasienten noen ting. Men legen har eventuelt mulighet til å ta betalt for de portoutgifter eller tellerskritt som legen bruker for å sende eller fakse resepten til deg eller apoteket».

Ut fra vedkommendes uttalelse virker dette klinkende klart. Er statsråden enig med Grøhn i dette?

Statsråd Dagfinn Høybråten: Det korte svaret er ja. Det fremgår også av det første svaret jeg gav, at det er slik det forholder seg. Jeg vil som sagt vurdere en tydeliggjøring av dette budskap overfor de aktører som det er viktig for.