Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 40

Grethe G. Fossum (A): Jeg vil få lov å stille miljøvernministeren følgende spørsmål:

«Direktoratet for naturforvaltning har gitt Stor-Elvdal kommune fellingstillatelse på to ulver. Som vanlig når det gjelder felling av rovvilt, er det så mange restriksjoner både når det gjelder tidspunkt, geografisk område og økonomi, at det skal mye til for å felle ulvene.

Hva vil statsråden gjøre for at fellingstillatelsen blir reell, og at fellingstillatelsen ikke blir en snikinnføring av kjerneområde for ulv i østre Hedmark?»

Statsråd Guro Fjellanger: Direktoratet for naturforvaltning har nylig gitt Stor-Elvdal kommune fellingstillatelse på to ulver. Tillatelsen gjelder for et bestemt område og tidsrom. Vedtaket er fattet den 25. januar i år og kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker. Klagefristen har altså ennå ikke gått ut. Direktoratet har bestemt at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen har gått ut og eventuelle klager er blitt behandlet. Dette er gjort for at eventuelle klagere skal ha en reell mulighet til å få direktoratets vurderinger overprøvd i klageinstansen. Dersom vedtaket blir påklaget, skal direktoratet ta stilling til klagene før de oversendes departementet til avgjørelse.

Siden departementet er klageinstans, kan jeg ikke uttale meg om direktoratets vedtak.

Grethe G. Fossum (A): Jeg har forståelse for at man ikke kan være klageinstans fra Stortingets talerstol, men spørsmålet mitt går ikke på om man skal gi fellingstillatelse på to ulver, men hvordan. Jeg har lyst til å opplyse statsråden om at det ikke er søkt om fellingstillatelse for ulv av Stor-Elvdal kommune. De har krevd at ulven blir fjernet.

Kostnadene for ulve- og bjørnejakt i sommer var 10 000 kr pr. døgn. Det betyr at det som er avsatt av midler av Direktoratet, vil vare i to døgn. Det er stor skepsis til manuell ulvejakt, fordi det tar utrolig lang tid. Bare for å få opp historien i departementet også: Sist det ble felt ulv i Stor-Elvdal, tok det tre år før man fikk tatt ulven. Så spørsmålet mitt til statsråden er: Vil statsråden nå sørge for at dette ikke blir jakt, men felling, og legge forholdene til rette for at det blir felling og ikke en sport ut av det?

Statsråd Guro Fjellanger: La meg først få lov å si at en av de tingene vi har vært opptatt av fra Regjeringens side, er å sørge for at når det blir gitt fellingstillatelse, skal den være reell, og muligheten for å ta et skadedyr skal være reell. Det har også ført til at vi i siste sesong i stor grad benyttet oss av betingede fellingstillatelser på skadedyr, slik at fylkesmannen kunne ta avgjørelser relativt raskt. Og det skjedde også i spesielt stor grad i Hedmark, hvor folk stort sett gjennomsnittlig fikk svar på en søknad om fellingstillatelse i løpet av et døgn.

Når det så gjelder denne konkrete saken, er jeg interessert i at en eventuell fellingstillatelse skal være reell, og blant de tingene jeg da vil vurdere, er også vilkårene som er knyttet til fellingstillatelsen.