Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 6

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Ivar Østberg til utenriksministeren, vil bli besvart av utviklingsministeren på vegne av utenriksministeren.

Ivar Østberg (KrF): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål:

«Pomor bakeri i Murmansk må stenge. Det ble besluttet på styremøte i Pomor Invest AS 16. mai 2000. Bakeriet er i dag lokalisert i Næringsparken til SIVA i Murmansk. Hovedproblemet er husleien, som skal betales i norske kroner, mens bakeriets inntekter er i rubler. Siden august 1998 har rubelen falt ca. 80 pst. Daglig produseres 15 000 brød. Etter 6 års drift» – i Nikel og Murmansk – «blir 60 ansatte uten arbeid.

Hva vil ministeren gjøre for å redde det eneste vellykkede industriprosjektet i Barentssamarbeidet?»

Statsråd Anne Kristin Sydnes: Pomor Invest er en av flere norske næringsbedrifter som har møtt økonomiske problemer etter sin satsing i Russland. Departementet har tidligere gitt betydelig støtte til bedriften i form av tilskudd til opplæring av bedriftens ansatte. Andre norske offentlige institusjoner har også gitt økonomisk støtte til bedriften.

Utenriksdepartementet har nylig meddelt bedriften at departementet er innstilt på å yte et omstillingsbidrag. Dette forutsetter at det kan etableres en ny driftsform som ikke innebærer nye tilskudd i form av driftsstøtte. En omstillingsstøtte til bedriften som kan sikre fortsatt virksomhet ved bakeriet, vil altså måtte ha som forutsetning at det er mulig å oppnå langsiktig økonomisk lønnsomhet. Målsettingen må være at bedriften kan innfri sine fremtidige økonomiske forpliktelser.

En omstrukturering av bedriften er derfor nødvendig. I denne fasen er vi som nevnt innstilt på å gi et positivt bidrag i forståelse med bedriftens styre, SIVA og SND.

Ivar Østberg (KrF): Jeg takker for et positivt svar og den positive innstilling til å gi omstillingsstøtte.

Jeg er klar over at eierne er villig til å gå inn med ny aksjekapital for å få til omstilling. En forutsetning for dette er imidlertid at man finner løsninger på husleieproblemet, som nå har vært hovedproblemet. Det at husleien er avtalt i norske kroner, og at rubelen så har falt med 80 pst., er hovedproblemet. Vil statsråden sørge for at man også får reforhandlet husleieavtalen?

Statsråd Anne Kristin Sydnes: UD har i 1998 og 1999 gitt økonomisk støtte på i alt 1,5 mill. kr til bedriften, og total støtte fra norske offentlige institusjoner utgjør om lag 7 mill. kr. Det er få andre næringsprosjekter i Russland som har fått en så omfattende økonomisk støtte.

Østberg legger til grunn at det er SIVAs husleie som er hovedproblemet for bedriften i den aktuelle situasjonen. Jeg vil her for ordens skyld få opplyse at det ikke medfører riktighet at det er SIVAs husleie som er hovedproblemet i de akutte økonomiske problemene bedriften nå har, dette på bakgrunn av at husleie ikke har blitt innbetalt i år og bare en mindre del av leien ble innbetalt i fjor. Det grunnleggende problem er nok at kostnadsstrukturen for bakeriet, inklusiv de administrative utgifter i Norge, ikke er tilpasset inntektssiden.