Stortinget - Møte onsdag den 7. november 2001 kl. 10

Dato: 07.11.2001

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 8

John I. Alvheim (FrP): Mitt spørsmål går til den ærede helseminister:

«I disse dager oppnevner de regionale helseforetak styrene for helseforetakene.

Vil statsråden sørge for at styremedlemmer i de regionale helseforetakene ikke også oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene?»

Statsråd Dagfinn Høybråten: Det er to viktige hensyn som har stått sentralt i den foretaksmodell som Stortinget vedtok gjennom den nye modellen.

Ved at det i hver helseregion ble etablert samlede helseforetaksgrupper under ledelse av det regionale helseforetaket og med tilknyttede datterforetak, er det lagt til rette for koordinering og helhetlig styring av ressursbruken i regionen. Ved at de utøvende virksomhetene, helseforetakene, ble gjort til egne rettssubjekter, ble det lagt til rette for å myndiggjøre sykehusene. Det er et ansvar for det enkelte styre å finne de praktiske løsninger når det gjelder organisering og styring som tilpasser disse hensynene til hverandre, selvsagt innenfor de rammer som Stortinget har trukket opp i lov- og regelverk. Dette må det enkelte styre gjøre innenfor sitt helhetlige ansvar.

Jeg har tillit til at de regionale helseforetakene og deres styrer utøver skjønn innenfor de rammer som helseforetaksloven trekker opp. Jeg vil likevel føye til at et system med gjennomgående styrerepresentasjon, slik representanten Alvheim beskriver det, etter min oppfatning ikke vil bidra til en tydeliggjøring av den bestillerrolle som vil tilligge de regionale helseforetakene. Jeg har heller ikke informasjon om at dette er noe problem.

John I. Alvheim (FrP): Jeg takker statsråden for svaret og registrerer at han i utgangspunktet prinsipielt er enig med meg i at vi ikke må ha noen gjennomgående styrerepresentasjon.

Det har vært antydet at enkelte regionale foretak vil gjøre dette, og derfor mener jeg at helseministeren må gå inn med instruksjon i forhold til de regionale foretakene og forhindre at så skjer.

Mitt oppfølgingsspørsmål er: Hvordan blir situasjonen for administrerende direktør ved de regionale helseforetakene, og hvilken status får han i styrene i foretakene?

Statsråd Dagfinn Høybråten: Jeg ser, som representanten Alvheim, klare ulemper hvis det skulle bli slik at styremedlemmer i de regionale helseforetakene også sitter som styremedlemmer i de lokale helseforetakene. Men, som jeg sa, jeg har ikke registrert at det er noe problem. Og spørsmålet som representanten Alvheim da reiser, er i den sammenheng ikke aktuelt.

Når det gjelder administrerende direktørs rolle, tror jeg det er viktig, med utgangspunkt i helseforetaksloven, å se på administrerende direktør som en avgjørende aktør i det å daglig lede det regionale helseforetaket og sørge for at de beslutninger som tas der, blir gjennomført. I så måte syns jeg administrerende direktør kommer i en annen prinsipiell stilling enn styremedlemmer i det regionale helseforetak.

John I. Alvheim (FrP): Jeg takker igjen helseministeren for svaret, og jeg er der helt på linje med helseministeren.

Den viktigste endringen vi fikk gjort i Odelstinget når det gjaldt fortaksloven, var nettopp å ta ut av lovteksten at de regionale foretakene også kunne drive produksjon av helsetjenester. Det mente vi ville bli en innblanding, og vi ville få tilbake det gamle fylkesutvalget. Den ordningen som nå ble vedtatt, ville styrke fristillingen til det enkelte foretak, som loven viser.

Derfor er det veldig viktig at helseministeren i tiden fremover løpende følger med at dette fungerer etter Odelstingets intensjoner.

Statsråd Dagfinn Høybråten: Jeg kan forsikre representanten Alvheim og Stortinget om at jeg har gjort opp status når det gjelder gjennomføring av reformen. Jeg har møtt de regionale styreledere, og jeg kommer til å få tette rapporter om oppfølgingen av det meget krevende gjennomføringsarbeid som fortsatt ligger foran oss i denne saken.