Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2004 kl. 10

Dato: 09.11.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 14 (2004-2005), jf. Dokument nr. 3:11(2003-2004))

Sak nr. 3

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten

Talere

Votering i sak nr. 3

Carl I. Hagen (FrP) [12:07:29]: (ordfører for saken):Riksrevisjonens undersøkelse viser at det på flere områder foreligger et forbedringspotensial for skatteetatens og toll- og avgiftsetatens innfordringsarbeid.

Riksrevisjonen påpeker at en mer effektiv innfordring vil kunne gi en ikke ubetydelig inntekt for staten, selv om den bare fører til en forholdsvis liten reduksjon i akkumulerte restanser. Riksrevisjonen registrerer at departementet, Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet har iverksatt eller planlegger tiltak som skal bedre flere av de svakhetene som undersøkelsen har avdekket.

Det er en enstemmig komite som har merket seg at undersøkelsen ikke gir grunnlag for en statistisk generalisering av skattefogdkontorenes og tolldistriktenes innfordringsarbeid, men at omfanget av saker som er gjennomgått, likevel gir en god indikasjon på hvordan innfordringen er utført.

Komiteen har merket seg at direktoratenes styring av skattefogdkontorenes og tolldistriktenes innkrevingsarbeid skjer gjennom prinsippene for mål- og resultatstyring. Riksrevisjonen har pekt på at det bør vurderes å innføre mer sammenlignbare mål og resultatindikatorer for styringen av de to etatenes innfordringsarbeid. Komiteen mener det kan være tjenlig om departementet gir dette en ytterligere vurdering. Det hadde vært interessant om finansministeren kunne bekrefte at departementet vil følge opp denne merknaden fra en enstemmig komite.

Komiteen har imidlertid også merket seg at driften ved skattefogdkontorene i 2002 ble sterkt påvirket av at det ble innført et nytt forvaltningssystem for merverdiavgiften, MVA3, pr. 1. juli 2001, noe som gav seg utslag i bl.a. lengre saksbehandlingstider. Komiteen er imidlertid tilfreds med at departementet understreker at etatene skal være mer tilbakeholdne med å tvangsrealisere utlegg og med å begjære konkurs, dersom fastsettelsen er påklaget eller brakt inn for domstolene. Det er også et meget viktig punkt for de mange berørte bedrifter.

Komiteen er videre tilfreds med at restansesituasjonen i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten har bedret seg i løpet av 2003, og at restansesituasjonen nå er under kontroll.

Når det gjelder alle øvrige forhold i denne innstillingen, viser komiteen til at Riksrevisjonens anførsler anses utfyllende og tilfredsstillende besvart av departementet, og komiteen er tilfreds med de forskjellige tiltak som er igangsatt eller advisert igangsatt av departementet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

(Votering, se side 315)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 3:11 (2003-2004) – Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.