Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2007 kl. 10

Dato: 11.12.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 74 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 6 (2007-2008) kap. 1550)

Sak nr. 6

Innstilling fra næringskomiteen om endring i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1337)

Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 7, 8, 10, 11 og 12 behandles under ett, og anser det for vedtatt.

Presidenten vil foreslå at vi på grunn av denne sammenslåingen behandler sak nr. 9 til slutt på dagens kart, og anser også det som vedtatt.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med 1 200 000
fra kr 5 000 000 til kr 6 200 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.