Stortinget - Møte mandag den 16. mars 2009 kl. 12

Dato: 16.03.2009
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:02:47]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fullmakt til å oppnevne en hovedkomité for planlegging og gjennomføring av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 ((Innst. S. nr. 162 (2008–2009)))

 • Sak nr. 2 [12:03:07]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen ((Innst. S. nr. 165 (2008–2009)))

 • Sak nr. 3 [12:03:20]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter ((Innst. S. nr. 166 (2008–2009)))

 • Sak nr. 4 [12:03:36]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Robert Eriksson, Jan-Henrik Fredriksen og Vigdis Giltun om en opptrappingsplan for å gjennomføre vedtatt handlingsplan for diabetes ((Innst. S. nr. 135 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:114 (2007–2008)))

 • Sak nr. 5 [12:41:45]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om en gjennomgang av ordningen med Norsk pasientskadeerstatning for å bedre pasientenes rettigheter og vilkår ((Innst. S. nr. 136 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:115 (2007–2008)))

 • Sak nr. 6 [13:13:49]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Egil Evensen og Jan-Henrik Fredriksen om etablering av nasjonalt kompetanse- og behandlingssenter for barn med hjerneskade ((Innst. S. nr. 137 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:118 (2007–2008)))

 • Sak nr. 7 [13:37:56]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy og Dagrun Eriksen om å sikre tilbud om habilitering og rehabilitering for cochlea-implanterte barn og voksne ((Innst. S. nr. 138 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:128 (2007–2008)))

 • Sak nr. 8 [14:11:14]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun, Jan-Henrik Fredriksen og Kari Kjønaas Kjos om fri etableringsrett og fjerning av ordningen med avtalehjemler for fysioterapeuter ((Innst. S. nr. 144 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:10 (2008–2009)))

 • Sak nr. 9 [15:00:20]

  Interpellasjon fra representanten Vigdis Giltun til helse- og omsorgsministeren:
  «En publisert studie av psykiater Geir Selbæk om demente pasienter ved norske sykehjem viser at demente i sykehjem sliter med alvorlige psykiske problemer. Mange er aldri diagnostisert, og få får tilbud om adekvat behandling. Medisinbruken er overdrevet, og ofte til større hjelp for personalet enn for pasienten. Funnene indikerer at demente i sykehjem er like dårlige som pasienter i psykiatriske sykehus. 80 pst. av sykehjemsbeboere har demens, men kun 20 pst. av de demente har plass ved skjermede enheter, og det ser ut til å være tilfeldig hvem som havner der. Studien viser at demente er en stor gruppe som er oversett, og som får for dårlig oppfølging. Man har i mange år hatt som målsetting å gi demente et godt bo- og behandlingstilbud, men studien viser at denne gruppen nærmest er glemt.
  Vil statsråden sørge for opptrappingstiltak som raskt sikrer denne pasientgruppen et faglig godt behandlings- og botilbud?»

 • Sak nr. 10 [18:00:33]

  Interpellasjon fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren:
  «Ideelle og privat eide sykehus, blant annet Feiringklinikken, har et nasjonalt oppdrag for å tilby pasientbehandling. Feiringklinikken har et helhetlig tilbud innen utredning, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke, de er en del av ordningen med fritt sykehusvalg, er ISO-sertifisert og er av Kunnskapssenteret kåret som «Best i test» i 2007. De siste årene har behandlingsavtalene med Helse Sør-Øst (HSØ) og de andre regionale helseforetakene blitt redusert, blant annet fordi tilbudet i det offentlige er blitt bygget opp. Dette har ført til alvorlige driftsmessige konsekvenser for Feiringklinikken, og klinikken kan trues av nedleggelse.
  Hva mener statsråden om situasjonen for de ideelle og private sykehusene generelt og Feiringklinikken spesielt, og hvilken plass mener han Feiringklinikken skal ha innenfor det offentlige helsevesen i framtida?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Presidenten: Representantene Per Roar Bredvold og Thore A. Nistad, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

 • fra Venstres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Vera Lysklætt fra og med 16. mars og inntil videre

 • fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Trond Lode i tiden fra og med 16. mars til og med 27. mars

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknadene behandles straks og innvilges.

 • Vararepresentantene, for Finnmark fylke Bjørg-Irene Østrem og for Rogaland fylke Magnhild Eia, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Bjørg-Irene Østrem og Magnhild Eia er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møte i dag og for resten av inneværende uke – og anser det som vedtatt.

Presidenten foreslår Hans Frode Kielland Asmyhr og Solveig Horne. – Andre forslag foreligger ikke, og Hans Frode Kielland Asmyhr og Solveig Horne anses enstemmig valgt som settepresidenter for denne ukens møter i Stortinget.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Trine Skei Grande vil fremsette et representantforslag.

Trine Skei Grande (V) [12:02:27]: På vegne av Gunnar Kvassheim og meg sjøl har jeg den ære å fremme et forslag om å tillate politisk reklame på norsk fjernsyn.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Møtet hevet kl. 19.21.