Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2009 kl. 10

Dato: 15.12.2009

Sak nr. 5 [16:00:50]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte) (Innst. 113 S (2009–2010), jf. Prop. 38 S (2009–2010))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1369)

Den reglementsmessige tiden for formiddagsmøte er omme. Stortinget avbryter nå sine forhandlinger, og nytt møte settes kl. 18. – Møtet er hevet.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2009 av 3. juli 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF om forbrukervern (avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.