Stortinget - Møte tirsdag den 9. mars 2010 kl. 10

Dato: 09.03.2010
President: Akhtar Chaudhry

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:37]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.) (Innst. 160 L (2009–2010), jf. Prop. 14 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 104 (2008–2009))

 • Sak nr. 2 [11:19:40]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.) (Innst. 158 L (2009–2010), jf. Prop. 16 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 79 (2008–2009))

 • Sak nr. 3 [12:31:14]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne, og deres familier ((Innst. 141 S (2009–2010), jf. Dokument 8:10 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [13:22:55]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene ((Innst. 169 S (2009–2010), jf. Dokument 3:3 (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [13:57:22]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008 ((Innst. 132 S (2009–2010), jf. Dokument 3:2 (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [14:25:24]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet ((Innst. 155 S (2009–2010), jf. Dokument nr. 3:16 (2008–2009)))

 • Sak nr. 7 [15:19:12]

  Redegjørelse av samferdselsministeren om hvilke tiltak som vil bli iverksatt på kort og lang sikt for å løse de gjentatte problemene på jernbanenettet

 • Sak nr. 8 [18:00:27]

  Interpellasjon fra representanten Bård Hoksrud til samferdselsministeren:
  «Norsk vinterkulde ser ut til å medføre store problemer for Jernbaneverket og togselskapene hvert eneste år. De siste ti årene har samferdselsministre fra ulike regjeringer jevnlig kalt jernbanetoppene inn på teppet for å få slutt på «uakseptable» forsinkelser i togtrafikken, men punktligheten for persontog har falt siden 2005. Samferdselsminister Navarsete innkalte til krisemøte med Jernbaneverket og NSB i august 2007, 27. februar 2008 og 28. oktober 2008. Samferdselsminister Meltveit Kleppa fulgte opp med nytt krisemøte 7. januar 2010. Da transport- og kommunikasjonskomiteen møtte konsernledelsen i NSB 4. februar 2010, kom det frem at problemene bare kan løses gjennom store investeringer i jernbanespor i og rundt Oslo, og at NSB i motsetning til Jernbaneverket mener at det er rom for en raskere investeringstakt enn i dag.
  Hva konkret vil statsråden gjøre for å utbedre problemene?»

 • Sak nr. 9 [19:38:23]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om kostnadsauke E6 Øyer–Tretten i Oppland ((Innst. 171 S (2009–2010), jf. Prop. 70 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 10 [19:57:01]

  Interpellasjon fra representanten Knut Arild Hareide til samferdselsministeren:
  «Transporttjenesten, TT, er ment for den som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, som alternativ til kollektivreiser og egen bil. Synshemmede og andre funksjonshemmede er avhengige av TT for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv. Det er store variasjoner fylkene imellom, og mange opplever ordningen som utilstrekkelig, noe bl.a. medlemsundersøkelsen til Norges Blindeforbund viser. En nasjonal ordning for funksjonshemmede med størst behov kan bidra til et mer likeverdig tilbud. Blindeforbundets undersøkelse dokumenterer sosial isolasjon som følge av TT-situasjonen: Mange kommer sjelden ut, får ikke deltatt på møter eller i foreningsliv og det går ut over oppfølging av egne barn.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre funksjonshemmede med stort behov en TT-ordning som gir rom for et normalt aktivt hverdagsliv uansett hvor i landet en bor?»

 • Sak nr. 11 [21:07:32]

  Innstilling fra næringskomiteen om norsk sjøpattedyrpolitikk ((Innst. 156 S (2009–2010), jf. St.meld. nr. 46 (2008–2009)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Presidenten: Representantene Henning Skumsvoll, Gina Knutson Barstad, Geir Pollestad og Linda C. Hofstad Helleland, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Statsråd Audun Lysbakken overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Nikolai Astrup vil framsette et representantforslag.

Nikolai Astrup (H) [10:02:42]: På vegne av representantene Erna Solberg, Trond Helleland, Siri A. Meling og meg selv har jeg gleden av å fremme et representantforslag om opprettelse av et fond og virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi.

Presidenten: Representanten Borghild Tenden vil framsette et representantforslag.

Borghild Tenden (V) [10:03:11]: På vegne av representanten Trine Skei Grande og meg selv har jeg den glede å fremme et representantforslag om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonforetak.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Møtet hevet kl. 23.05.