Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte tirsdag den 15. februar 2011 kl. 10

Dato:
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:07]

  Debatt om utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 10. februar 2011)
 • Sak nr. 2 [12:17:49]

  Forslag fra stortingsrepresentant Peter N. Myhre på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 8. februar 2011 (jf. Innst. 183 L):
  «Stortinget ber regjeringen innføre en unntaksbestemmelse knyttet til foreldelsesfristen i forbindelse med opprettelse av ny rettighet for soldater som har avtjent utenlandsoperasjoner, slik at dette blir gjeldende fra 1978, og at rettighetene for de som har tjenestegjort fra 1978, likestilles med de rettigheter som gjelder fra 2010.»
 • Sak nr. 3 [12:18:12]

  Forslag fra stortingsrepresentant Peter N. Myhre på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 8. februar 2011 (jf. Innst. 183 L):
  «Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med en maksimal erstatning på 65 G ved 100 pst. varig ervervsmessig uførhet for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner. Erstatningen foreslås redusert forholdsmessig med restervervsevnen.»
 • Sak nr. 4 [12:18:28]

  Forslag fra stortingsrepresentant Peter N. Myhre på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 8. februar 2011 (jf. Innst. 183 L):
  «Stortinget ber regjeringen tilpasse erstatningsordningene for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner, den såkalte særskilte kompensasjonsordningen, slik at den også dekker dem med fysiske skader.»
 • Sak nr. 5 [12:18:50]

  Forslag fremsatt i Stortingets møte 8. februar 2011 (jf. Innst. 183 L):
  «Stortinget ber regjeringen tilpasse bestemmelsen knyttet til oppfølgingsansvaret slik at oppdagelsestidspunktet blir gjeldende som rettighetsgivende i de tilfeller der skaden oppdages etter at det normale oppfølgingsansvaret er opphørt. Dagens praksis med at alle som har tjenestegjort i utenlandsoppdrag for Forsvaret når som helst kan kontakte Forsvaret for oppfølging, videreføres.»
 • Sak nr. 6 [12:19:05]

  Interpellasjon fra representanten Svein Roald Hansen til utenriksministeren:
  «Fra 1946 til 2006 fungerte FNs menneskerettighetskommisjon som FNs primære organ for fremme av og beskyttelse av menneskerettighetene. Den ble kritisert for å være politisert og for å la autoritære stater unndra seg kritikk og ensidig kritisere Israel. Tidligere generalsekretær i FN Kofi Annan uttalte i 2005 at Menneskerettighetskommisjonen bidro til å undergrave FNs kredibilitet og hadde kastet en skygge over hele FN-systemet. Fra 2006 ble FNs menneskerettighetskommisjon erstattet av FNs menneskerettighetsråd, og Norge valgt inn som medlem for perioden 2009 til 2012.
  Hvorledes vurderer utenriksministeren Norges innsats i Menneskerettighetsrådet så langt, og representerer det nye rådet en forbedring av FNs menneskerettighetsarbeid i forhold til den tidligere kommisjonen?»
 • Sak nr. 7 [13:05:43]

  Interpellasjon fra representanten Christian Tybring-Gjedde til utenriksministeren:
  «Vestunionen, VEU, består av ti medlemsland, seks assosierte medlemsland, syv assosierte partnerland samt fem observatørland. Norge er assosiert medlem. VEU og unionens tilhørende parlament har i mer enn 50 år vært det ledende forsvarspolitiske samarbeidsorganet i Europa. Parlamentets hovedformål har vært å debattere samt fremme forsvarspolitiske anbefalinger til landenes ulike regjeringer. Fra mai 2011 vil imidlertid dette ta slutt. Da legger VEU ned sitt arbeid, og parlamentet oppløses. Nedleggelsen har vært drevet frem av regjeringene i VEUs medlemsland, og alt tyder på at mange land ønsker å legge VEUs aktiviteter innunder EU. Det betyr at norske parlamentarikere vil få redusert mulighet til å legge premisser for europeisk forsvarspolitikk.
  Føler regjeringen et ansvar for at norske parlamentarikere fortsatt skal kunne delta i forsvarspolitiske debatter i Europa, og eventuelt hva konkret planlegger regjeringen å foreta seg?»
 • Sak nr. 8 [13:44:15]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2009 (Innst. 108 S (2010–2011), jf. Meld. St. 22 (2009–2010))
 • Sak nr. 9 [14:37:06]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) (Lovvedtak 40 (2010–2011), jf. Innst. 176 L (2010–2011) og Prop. 52 L (2010–2011))
 • Sak nr. 10 [14:37:17]

  Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 10. februar 2011 (jf. Innst. 176 L):
  «Stortinget ber regjeringen innføre en administrativ gyldighet på 15 år for de lette førerkortklassene AM, A1, A2, A, B, B1 og BE, og ikke 10 år slik regjeringen legger opp til i Prop. 52 L (2010–2011)
 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.52.