Stortinget - Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10

Dato: 22.02.2011

Dokumenter: (Innst. 190 S (2010–2011), jf. Dokument 8:11 S (2010–2011))

Sak nr. 11 [18:32:30]

Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Arve Kambe og Svein Flåtten om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet

Votering i sak nr. 11

Presidenten: Under debatten har Gunnar Gundersen satt fram et forslag på vegne av Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig stramme inn tilgjengeligheten på inntekts- og formuesforhold om privatpersoner og se på løsninger lignende kredittopplysningsordningen, noe som vil hindre misbruk av skatteinformasjon og redusere antall oppslag kraftig.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og innstillingen fra komiteen. Fremskrittspartiet har som nevnt varslet støtte til Høyres forslag.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:11 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Arve Kambe og Svein Flåtten om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet – vedlegges protokollen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Høyre ble innstillingen bifalt med 58 mot 41 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.18.44)