Stortinget - Møte tirsdag den 22. mars 2011 kl. 10

Dato: 22.03.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 44 (2010–2011), jf. Innst. 244 L (2010–2011) og Prop. 40 L (2010–2011))

Sak nr. 4 [12:41:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3050)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.