Stortinget - Møte mandag den 11. april 2011 kl. 12

Dato: 11.04.2011

Dokumenter: (Innst. 268 S (2010–2011), jf. Prop. 70 S (2010–2011))

Sak nr. 5 [13:37:14]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale av 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåten for de norske seksjoner opprettet ved Akademiene Rouen, Caen og Lyon

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3423)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale av 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved Akademiene Rouen, Caen og Lyon.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.