Stortinget - Møte torsdag den 14. april 2011 kl. 10

Dato: 14.04.2011

Dokumenter: (Innst. 301 S (2010–2011))

Sak nr. 1 [10:02:12]

Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3626)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien velges som varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for resten av stortingsperioden 2009–2013.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.