Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2011 kl. 10

Dato: 01.12.2011

Dokumenter: (Innst. 67 S (2011–2012), jf. Prop. 137 LS (2010–2011))

Sak nr. 5 [12:06:11]

Innstilling frå justiskomiteen om lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) og om samtykke til inngåing av avtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane

Talere

Votering i sak nr. 5

Åse Michaelsen (FrP) [12:07:04]: (ordfører for sakene): Komiteen har behandlet Prop. 137 LS for 2010–2011, som omhandler endring i arrestordreloven. Lovforslaget ble sendt ut på en bred høring fra departementet den 22. desember 2009. De som har uttalt seg, er generelt positive til endringsforslagene. Riksadvokaten uttaler at både den nordiske konvensjonen og parallellavtalen bør bli viktige bidrag til en mer effektiv forfølging av grenseoverskridende kriminalitet. Politidirektoratet uttaler seg i samme retning, og også de politidistriktene som har uttalt seg, er gjennomgående positive til endringsforslagene. Derfor går komiteen enstemmig inn for forslagene til vedtak.

Anders B. Werp (H) [12:08:11]: Dette er også en sak hvor komiteen er enig, og ikke for å hale ut dagens møte, men fra Høyres side finner vi grunn til bare å understreke et par ting.

Dette er en viktig sak. Kriminaliteten blir stadig mer grenseløs, og vi må gjøre de nødvendige tilpasninger på tvers av landegrensene for at vi kan bli mer effektive internasjonalt i kriminalitetsbekjempelsen. Dette er forsterket ytterligere av den økonomiske uroen vi nå opplever i Europa, som sannsynligvis, eller trolig, vil medføre at også den kriminelle aktiviteten på tvers av grensene vil øke. Derfor er dette en viktig og god sak i det perspektivet.

Det andre og siste elementet fra Høyres side, som var bakgrunnen for at jeg ba om ordet, var at vi også i denne saken må holde et øye med rettssikkerhetsutviklingen i Europa, slik at vi, når vi nå skal foreta disse tilpasningene, og åpne opp for å flytte kriminelle på tvers av landegrensene i rettsstatens interesse, ikke mister rettssikkerhetsperspektivet av syne. Vi må ivareta våre prinsipper og følge med på hva som skjer i Europa, slik at dette elementet hele tiden er og blir ivaretatt.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 4 og 5.

(Votering, se sidene 1040 og 1048)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykkjer til inngåing av avtale 28. juni 2006 mellom Den europeiske unionen og republikken Island og Kongeriket Noreg om overleveringsprosedyre mellom medlemsstatane i Den europeiske unionen og Island og Noreg.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.