Stortinget - Møte tirsdag den 29. mai 2012 kl. 12

Dato: 29.05.2012

Dokumenter: (Innst. 284 S (2011–2012), jf. Prop. 90 S (2011–2012))

Sak nr. 3 [17:06:55]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Talere

Votering i sak nr. 3

Dagfinn Høybråten (KrF) [17:07:29]: (ordfører for saken): Stortinget har nå grundig debattert behovet for norsk innsats når det gjelder globale helsespørsmål. Det forslaget som foreligger her, henger sammen med den bredere begrunnelsen. Den behøver derfor ikke å bli gjentatt i denne saken.

Men jeg har lyst til å understreke at når en enstemmig komité anbefaler regjeringens forslag om en finansiering framover av sekretariatet for den delen av Den nordlige dimensjon som handler om partnerskapet for livskvalitet og helse, er det fordi vi mener at det er vel verdt for Norge å investere i denne type samarbeid, både av helsepolitiske grunner og fordi dette er en arena der Norge møter sin store nabo i øst, Russland, på lik linje med EU og Island. Dette er derfor en ganske unik utenrikspolitisk arena, i tillegg til at det er viktig å samarbeide om innholdet i det som dette partnerskapet tar for seg. Vi fra komiteens side mener at det er vel verdt å bruke penger på et sekretariat for dette partnerskapet, fordi vi tror at det er i Norges brede interesse å delta aktivt i dette.

Jeg anbefaler innstillingen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre [17:09:04]: Jeg vil – også for referatet – bare få si at det er viktig det som vi her har oppe til diskusjon. Jeg slutter meg til representanten Høybråtens gjennomgang.

Den nordlige dimensjon er et likeverdig partnerskap mellom EU, Russland, Norge og Island. Helsepartnerskapet er nå ett av fire slike partnerskap, sammen med miljø, transport og logistikk – som vi har diskutert tidligere i dag – og kultur.

Aktiv deltakelse i Den nordlige dimensjon er i tråd med regjeringens ønske om å styrke samarbeidet i regionale fora i nordområdene, slik det er nedfelt i Meld. St. 7 for 2011–2012, Nordområdene Visjon og virkemidler. Norsk støtte til helsepartnerskapet er et eksempel på oppfølging av denne meldingen og også av den stortingsmeldingen vi nettopp har diskutert.

Vi er spesielt interessert i helsepartnerskapets arbeid når det gjelder alkohol, narkotika og tobakk, ved at vi leder en arbeidsgruppe for dette, en gruppe av eksperter. Russland er nestleder i denne gruppen. Det illustrerer igjen et potensial for samarbeid med Russland. Arbeidet med alkohol, narkotika og tobakk er eksempel på områder hvor det i lys av folk-til-folk-samarbeid i regionen også er av norsk interesse at de andre medlemslandene i Den nordlige dimensjon styrker sine forebyggende tiltak. Samtidig kan det gis faglig innsikt på dette området fra de andre landene. Dette er en utvidelse av én av samarbeidsordningene i nord, som Norge hilser velkommen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Sak nr. 4, utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan samt norsk sivilt og militært engasjement, er allerede vedtatt lagt ut for behandling i et senere møte.