Stortinget - Møte torsdag den 14. juni 2012 kl. 9

Dato: 14.06.2012

Dokumenter: (Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011–2012))

Sak nr. 1 [09:03:02]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Et forsvar for vår tid

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt ni forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–5, fra Sverre Myrli på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslag nr. 6, fra Ine M. Eriksen Søreide på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 7–9, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Forslagene nr. 1–6 er tatt inn i innstillingen på side 57, mens forslagene nr. 7–9 er omdelt på representantenes plasser i salen.

Det voteres over forslagene nr. 7–9, fra Venstre.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke Heimevernets militære kapasitet gjennom å doble antall mannskaper i innsatsstyrkene og gjennom mer trening av den øvrige styrken. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om å finansiere dette innenfor Heimevernets ramme.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om, i tillegg til at det etableres en hovedflybase for kampfly på Ørlandet, så raskt som mulig å utrede alternative løsninger for et detasjement i Nord-Norge med en minimumsløsning på 2 + 1 fly, og komme tilbake til Stortinget med en militærfaglig og økonomisk vurdering av et slikt detasjement.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen skrinlegge planene om å opprette en arktisk innsatsstyrke.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 102 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.32.06)Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget gir sin tilslutning til anskaffelsen av inntil 52 F-35 kampfly.

II

Luftforsvarets rekruttutdanning videreføres ved KNM Harald Haarfagre på Madla.

III

Stortinget gir sin tilslutning til at det opprettes én hovedbase for kampfly. Denne utvikles på Ørland flystasjon med en kampflyskvadronstruktur bestående av 331 skvadron og 332 skvadron. 338 skvadron legges ned. Luftforsvarets styrkeproduksjon tilknyttet luftvern og basesett flyttes til Ørland.

IV

Det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge.

V

Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i proposisjonens tabell 7.5, med unntak av innretningen på luftkontroll og -varsling. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.

VI

Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt offentlig utvalg som skal vurdere et helhetlig tjenestebasert tillegg eller alternativ til dagens erstatningsbaserte kompensasjonsordninger for skadede veteraner, i form av en modernisert krigspensjon eller tilsvarende.

VII

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en grundig og systematisk ekstern evaluering av ordningen med integrert strategisk ledelse i forsvarssektoren.

VIII

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en helhetlig og grundig ekstern evaluering av dagens modell for Forsvarsbygg og EBA-forvaltning i forsvarssektoren, samt implementeringen av denne, med tanke på forbedrede leveranser i tråd med brukernes behov.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling til V og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i proposisjonens tabell 7.5. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.»

Det er Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som står bak innstillingens V. Venstre har varslet at de vil støtte innstillingen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble forslaget bifalt med 57 mot 46 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 22.32.49)

Presidenten: Det voteres over innstillingens forslag til I og II.

Votering:Komiteens innstilling til I og II ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over innstillingens forslag til IV.

Fremskrittspartiet har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til IV ble med 80 mot 22 stemmer bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.33.22)

Presidenten: Det voteres over innstillingens forslag til III.

Fremskrittspartiet og Venstre har varslet at de vil stemme imot.Se stemmeforklaring fredag 15. juni

Votering:Komiteens innstilling til III ble bifalt med 78 mot 24 stemmer bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.33.48)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en løsning der en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge etableres i Bodø.»

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 65 mot 36 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.34.09)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2–5, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Fremskutt operasjonsbase i Nord-Norge etableres på Evenes. Bodø hovedflystasjon legges ned.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Rygge flystasjon nedlegges som flystasjon. Forsvarets EK-støttesenter (FEKS) flyttes til Ørland. 717 skvadron flyttes til Gardermoen. 720 skvadron legges ned, og det opprettes et detasjement med Bell 412 helikoptre på Rygge underlagt 339 skvadron på Bardufoss.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat lokaliseres til Reitan.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned, Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole flyttes til Sørreisa, og Luftforsvarets programmeringssenter flyttes til Reitan.»

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble bifalt med 56 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 22.34.35)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til VI, VII og VIII.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til VI, VII og VIII ble med 56 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.35.10)