Stortinget - Møte torsdag den 6. desember 2012 kl. 10

Dato: 06.12.2012

Dokumenter: (Innst. 73 S (2012–2013), jf. Prop. 6 S (2012–2013))

Sak nr. 5 [16:23:46]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella–Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland

Talere

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Tone Merete Sønsterud (A) [16:24:56]: (ordfører for saken): Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella–Totenvika i Østre Toten kommune er en viktig sak for Oppland.

Veien har stor betydning for industrien, næringslivet og befolkningen i Gjøvik- og Toten-regionen og er den viktigste forbindelse mellom Oslo og Gardermoen for denne delen av fylket. Den fungerer også som avlastningsvei for E6 og rv. 4.

Dagens vei er smal og svingete, og på deler av strekningen er anbefalt hastighet nede i 30 km/t. Den har mange avkjørsler og bebyggelse som ligger tett inntil veien med direkte adkomst, og det mangler gang- og sykkelvei.

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk i 2011 var på ca. 1 200 kjøretøy og ca. 14 pst. av dette var tungtrafikk. Med en gjennomsnittlig bompengesats på 30 kr per passering er det regnet med at årsdøgntrafikken vil øke til ca.1 490 kjøretøy i 2015.

På deler av denne strekningen er det stor fare for ras, og derfor skal Falkentunnelen på 930 meter bygges – i hovedsak med statlige midler.

Beboerne langs denne veien kan nå se fram imot bedre forhold for dem som sykler og går, med ny gang- og sykkelvei fra Fjellhaug til Totenvika kirke, en strekning på ca. 5,4 km.

Det skal gjennomføres støyskjermingstiltak for om lag 60 boliger, og jeg vil understreke at man tar sikte på å bygge en terrengtilpasset vei formet i forhold til det kulturlandskapet som veien går gjennom.

Oppland fylkeskommune og Østre Toten kommune har kommet fram til enighet om et opplegg for delvis bompengefinansiering for utbedring av denne veistrekningen. Av de omliggende kommuner støtter Gjøvik kommune dette. Vestre Toten har tatt saken til etterretning, mens Eidsvoll kommune ikke slutter seg til forslaget.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti mener allikevel at det er tilstrekkelig lokalpolitisk tilslutning til prosjektet, og vil tilrå Stortinget å samtykke i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for finansiering av denne utbyggingen, og at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet for å fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Fremskrittspartiet støtter ikke dette og har et eget forslag i saken. De har også lagt inn sine faste merknader som de har i denne type saker, og vil sikkert redegjøre for dette.

Utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika betyr tryggere trafikk, mer rassikker vei, økt framkommelighet, mindre støy for beboerne, bedre forhold for myke trafikanter, og det har en positiv effekt på miljøet. Jeg mener at dette er en bra dag for dem som bor i dette området, for næringslivet og for alle som ferdes på denne veien.

Jeg legger med dette fram flertallets innstilling i saken.

Arne Sortevik (FrP) [16:27:49]: Etter mange bompengesakdebatter i Stortinget og etter mer enn seks timers budsjettdebatt tror jeg det er velkjent hva Fremskrittspartiet mener om bompengefinansiering, så dette skal jeg gjøre kort.

Dette er et viktig prosjekt for brukerne av fv. 33, som tidligere het rv. 33. Det er et viktig prosjekt for dem som bor langs veien. Derfor er Fremskrittspartiet selvsagt for å gjennomføre tiltaket, men vi er også – selvfølgelig – imot at dette skal finansieres med bompenger. Vi er spesielt imot det på bakgrunn av at dette altså er en tidligere riksvei, som nå er eksportert til fylket.

Vi har et alternativt finansieringsforslag, som jeg herved tar opp, og som står i innstillingen. Jeg viser også til merknadene våre i innstillingen og kan gjenta at med dette prosjektet nærmer bompengeregningen seg, som alle bompengetilhengere i denne salen så ivrig har sørget for å føre videre til bilistene gjennom denne perioden, 40 mrd. kr – 40 mrd. kr!

Presidenten: Representanten Arne Sortevik har tatt opp det forslaget han refererte til.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) [16:29:23]: Jeg bor ikke på Toten, sjøl om noen kanskje av og til kan komme i skade for å tro det. Jeg bor ikke så langt unna, men jeg tror det er mange som bor og arbeider i Gjøvik–Toten-området, som er glade i dag. Ikke minst tror jeg det er mange trailersjåfører som kjører denne strekningen, som er fornøyd med at det nå kommer en tunnel gjennom Skreifjella, og at den endelig skal komme på plass.

De som ikke har kjørt strekningen, kan kanskje være litt overrasket over at en bygger en rassikringstunnell på flatbygdene ved Mjøsa, men en liten kjøretur viser mer enn godt nok behovet for å utbedre vegen. Den er smal, svingete og rasfarlig, og på enkelte strekninger er fartsgrensen nede i 30 km/t. Alle skjønner at det vil ha en betydning spesielt for dem som bruker vegen som en del av sin arbeidsdag, enten det er som pendler, eller det er en av de hundrevis av trailere som kjører til og fra Gjøvik og Raufoss.

Raufoss har en av Norges største industriparker. De produserer høyteknologiske produkter til krevende kunder i hele verden. De er avhengige av å få fraktet sine produkter raskt og effektivt ut til sine kunder, og fv. 33 er den korteste vegen for dem ut i verden.

Utbyggingen av fv. 33 er bare ett av mange prosjekter som Senterpartiet og den rød-grønne regjeringa har satt i gang. Jeg vil nevne noe av det som har skjedd i Oppland: Kvivsvegen er åpnet, E16 Filefjell er i full gang, E16 sør for Bagn er i gang, rv. 4 ved Reinsvoll er øyeblikkelig ferdig, og statsbudsjettet har varslet rv. 4 Lygna sør om få strakser. E6 i Øyer er snart ferdig, og vi vet at Frya–Sjoa er varslet før jul. Fv. 34 er også snart ferdig, som et flott prosjekt ved Randsfjorden, og nå kommer altså fv. 33 Skreifjella. I tillegg er det bygd en rekke kilometer med gang- og sykkelveger. Jeg må bare få lov til å nevne dette i denne saken, ettersom jeg ikke tok ordet i den debatten som var tidligere i dag, der opposisjonen febrilsk forsøkte å svartmale og skape en historie om at det ikke skjer mye på samferdselssida i Norge.

En trenger altså ikke være mer enn en skarve bilist på noen turer rundt i Oppland for å skjønne at ting skjer. Jeg er rett og slett både begeistret og stolt over å måtte stå og vente på grønt lys ved et vegprosjekt. Jeg har flere enn en gang feilberegnet tida fordi jeg ikke har kommet på at jeg måtte kjøre omveg på grunn av et vegprosjekt. Det skjønte jeg, tidligere i dag, hadde skjedd flere her også. Men det har ikke gjort noe. Det er ikke bare jeg som er begeistret over at det skjer noe. La oss få fortsette sånn.

Jeg hadde en interessant samtale med en person i Statens vegvesen tidligere i høst. Han sa han hadde vært i etaten siden 1970-tallet, men hadde aldri opplevd maken til det han hadde opplevd med denne regjeringa.

Det er ofte klokt å lytte til erfarne folk – ikke minst til dem som har vært i etaten en stund.

Jeg ønsker i alle fall alle som jobber i Statens vegvesen, lykke til med arbeidet med utbyggingen av fv. 33 og alle de andre prosjektene. Jeg ønsker også lykke til til dem som får anbudene ved utbyggingen. Det er ikke alltid en tenker så nøye over at slike statlige prosjekt som utbygging av veg, faktisk har en reell betydning for sysselsettingen, både i offentlig og privat sektor. Statens vegvesen har mye å gjøre på planleggingssida, og de private får anbud – både store og små.

Dette er nok en god dag for trafikantene i Norge. Med Senterpartiet og de rød-grønne i førersetet vil det bli flere gode dager framover.

Statsråd Marit Arnstad [16:33:08]: Jeg er glad for at Stortinget i dag gir tilslutning til regjeringens forslag om delvis bompengefinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika i Oppland.

Det går fram av innstillingen at det er enighet i hele komiteen om at prosjektet på fv. 33 er en viktig oppgradering av veien, og komiteen er også fornøyd med at vegen skal gjøres tryggere for gående og syklende ved å etablere 5,4 km gang- og sykkelvei. Det betyr at det vil gi dem som bor langs denne veien en bedre hverdag også ettersom mange boliger nå kommer til å bli skjermet for støy og får sikrere avkjørsler.

Forslaget fra regjeringen om delvis bompengefinansiering av prosjektet får støtte fra alle parti, bortsett fra Fremskrittspartiet.

Å gi klarsignal til finansiering av dette prosjektet vil innebære at fv. 33 blir mer trafikksikker og får bedre framkommelighet. Veien får også en gjennomgående fartsgrense uten reduksjoner helt ned mot 30 km/t, som dagens vei har.

Jeg er veldig glad for at veien også blir rassikret.

Dette var en veldig rasutsatt vei, og det er det ikke så mange veier som er på Østlandet. Men dette er en av de veiene som har stort behov for rassikringstiltak. Derfor blir også prosjektet tildelt 178 mill. kr i statlige midler. Tilskuddet skal resultere i byggingen av Falkentunnelen forbi den rasutsatte strekningen.

Opprustningen av veien er viktig for lokalbefolkningen, men den er også viktig for lokalt næringsliv. Dette er den viktigste forbindelsen til Oslo og Gardermoen for denne delen av Oppland. Mye av industrien i Gjøvik-regionen benytter også denne veien mot Oslo i stedet for rv. 4, bl.a. på grunn av den store stigningen over Lygna.

Veien som nå blir opprustet, er en fylkeskommunal veg, og det er derfor Oppland fylkeskommune som er veieier. Bompengesøknaden som Stortinget nå gir sin tilslutning til, er utarbeidet av fylkeskommunen. Jeg mener at Stortinget bør støtte den type lokale initiativ der det er snakk om fornuftige veiprosjekt. Staten er også her med på å bidra med tilskudd slik at veien blir rassikker, og jeg viser i den sammenheng til hele komiteen, inkludert Fremskrittspartiets medlemmer, er enige om at det omtalte prosjektet er et klokt prosjekt og bør gjennomføres, selv om det kan være uenighet om finansieringen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten har Arne Sortevik satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget samtykker i utbygging av dagens fv. 33 Skreifjella–Totenvika slik prosjektet er beskrevet i Prop. 6 S (2012–2013) og med statlig finansiering av i alt 340 mill. kroner der 178 mill. kroner dekkes fra post 62 Tilskudd til rassikring på fylkesveinettet. Stortinget legger til grunn at Oppland fylkeskommune bidrar med 85 mill. kroner slik det fremgår av finansieringsplanen fremvist i saken. Stortinget legger videre til grunn at statens bidrag om nødvendig forskotteres for å holde fremdrift i saken og at endelig budsjettmessig inndekning for statens bidrag gjøres i revidert nasjonalbudsjett for 2013.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Komiteen hadde innstilt:
  • 1. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 Skreifjella–Totenvika. Vilkårene går fram av Prop. 6 S (2012–2013) og Innst. 73 S (2012–2013).

  • 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 75 mot 21 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.35.53)