Stortinget - Møte tirsdag den 27. mai 2014 kl. 10

Dato: 27.05.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 50 (2013–2014), jf. Innst. 179 L (2013–2014) og Prop. 39 L (2013–2014))

Sak nr. 10 [16:34:14]

Stortingets vedtak til lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 8–10

Presidenten: Når det gjelder sakene nr. 8–10, er de andre gangs behandling av lovsaker. Presidenten foreslår at sakene behandles samlet. – Det anses vedtatt.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning i noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Presidenten: Sak nr. 11 var referat. Referatet ble behandlet før sak nr. 1 i dag. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.