Stortinget - Møte tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12

Dato: 10.06.2014

Dokumenter:

(Lovvedtak 55 (2013–2014), jf. Innst. 192 L (2013–2014) og Prop. 53 L (2013–2014))

Sak nr. 18 [20:16:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

 

Samlet votering i sakene nr. 16-18.

Votering i sakene nr. 16–18

Presidenten: Sakene nr. 16–18 er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 53, 54 og 55.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Sak nr. 19, Referat, er allerede behandlet.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.