Stortinget - Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9

Dato: 17.06.2014

Dokumenter: (Innst. 285 S (2013–2014), jf. Prop. 106 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [09:03:06]

Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt åtte forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Knut Storberget på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 • forslagene nr. 2–7, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 8, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne

Det voteres over først over forslag nr. 8, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslaget lyder:

«Stortinget viderefører pris- og tilskuddsnivået fra jordbruksoppgjøret 2013 med de endringene som følger. Regjeringen bes om å tilpasse andre påkrevde endringer i jordbruksoppgjøret innenfor totalrammen på 15 266 mill. kr.

Endringer ift budsjett 2014

 •   Opprettholde prisøkninger i regjeringens

    tilbud 340 mill. kr

 •   Øke prisen på korn med 0,25 øre 270 mill. kr

 • Endringer i pris 610 mill. kr

 • Øke arealtilskudd til grovfôr 0-250 dekar

   med 10 % 600 mill. kr

 • Øke tilskuddene til dyr på utmarksbeite

   med 50 % 187 mill. kr

 • Øke tilskuddene til avløsning ved ferie/fritid og sykdom

   med 5 % 58 mill. kr

 • Øke tilskuddene til økologisk produksjon 1,3 mill. kr

 • Kutt i fôrfrakttilskuddet til pelsdyroppdrett -5,4 mill kr

 • Endringer i tilskudd 851,4 mill. kr

 • Totale økninger pris og tilskudd 1450,9»

Votering:Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 102 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.41.03)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2–5, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Prop. 106 S (2013–2014) sendes tilbake til regjeringen.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innlede nye forhandlinger med jordbrukets organisasjoner, og legge fram et nytt tilbud i samsvar med Stortingets forutsetninger, som fremgår av Innst. 234 S (2011–2012) i tråd med følgende prinsipper:

Husdyr og beiting:

 • • Beholde en øvre grense på antall dyr det enkelte foretak kan få utbetalt tilskudd til

 • • Styrke økonomien for mindre og mellomstore bruk ved å øke husdyrtilskuddet i det første intervallet for melkekyr og ammeku.

 • • Øke driftstilskuddet til melkebruk, ku og geit og driftstilskuddet på bruk med ammeku.

 • • Reversere regjeringas forslag om kutt i beitetilskuddet på storfe på innmark. Øke satsen og tilskudd til utmarksbeite for alle dyr.

 • • Styrke økonomien for sau og ammegeit for intervallet 1-50 dyr.

 • • Kvoteordningene på melk videreføres som i dag.

Korn:

 • • Øke kornprisen og prisnedskriving for å hindre økning i kraftfôrprisen som følge av jordbruksoppgjøret.

Drenering og miljøtiltak:

 • • Satsen for dreneringstilskudd økes.

Økologisk landbruk:

 • • Øke tilskuddet til utviklingstiltak for økologisk jordbruk.

 • • Øke satsene for arealtilskudd til grovfôr for husdyrtilskudd.

Pelsdyr:

 • • Statens tilbud til pelsdyroppdretterne opprettholdes og trappes ned til null over X antall år.

 • • Korn som råvare til pelsdyrfôr innvilges ikke tollfritak innenfor det samme systemet som korn i fôrproduksjon til oppdrettsfisk.

Bær, frukt og grønt:

 • • Tilskudd til fruktlager opprettholdes og distriktstilskuddet reduseres tilsvarende, jf. samarbeidsavtalen.

 • • Strukturen i arealtilskuddet videreføres slik det er i dag. Den vesentlige økningen i satsen skal følgelig skje på det første satsintervallet.

 • • Økning i satsene for de største bruka for å øke interessen for produksjonen av grøntprodukter.

Regionale miljøprogram (RMP):

 • • RMP til bevaring av kulturlandskapet og kulturminner og stimulans til tiltak som reduserer avrenning til vassdrag økes.

Velferdsordninger/rekruttering:

 • • Satsene for ferie og fritid forslås økt tilsvarende lønnsveksten for andre grupper.

 • • Tidlig-pensjonsordningen gjeninnføres og at maksimalbeløpene økes med 10 000 kroner.

Utviklingstiltak:

 • • Økning i forskning, rådgiving og avlsarbeid.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Ny avtale legges fram for Stortinget, og gjeldende avtale forlenges inntil ny avtale er vedtatt.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Det legges til grunn en økonomisk ramme som innebærer en videreføring av inntektsutviklingen og fordeling av budsjettmidlene fra oppgjøret for 2014.»

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 99 mot 4 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.41.28)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 6 og 7, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et eget dyretilsyn.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til ny støtteordning for økt skogplanting med tresorter som er hjemmehørende på stedet og som ikke utgjør en risiko for artsmangfoldet.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme for forslagene.

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 98 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.41.56)Komiteen hadde innstilt:

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2015.

Presidenten: Det voteres alternativt mellom innstillingens II og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslaget lyder:

 • «a) Prop. 106 S (2013–2014) sendes tilbake til regjeringen.

 • b) Stortinget ber regjeringen innlede nye forhandlinger med jordbrukets organisasjoner, og legge fram et nytt tilbud i samsvar med Stortingets forutsetninger, som fremgår av Innst. 234 S (2011–2012).

 • c) Ny avtale legges fram for Stortinget, og gjeldende avtale forlenges inntil ny avtale er vedtatt.

 • d) Det legges til grunn en økonomisk ramme som innebærer en videreføring av inntektsutviklingen fra oppgjøret for 2013/2014.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme for forslaget.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 44 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.43.30)Videre var innstilt:

I

I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

Utgifter:
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
1Driftskostnader, utredninger og evalueringer, økes med4 860 000
fra kr 2 500 000 til kr 7 360 000
50Fondsavsetninger, økes med110 894 000
fra kr 1 190 653 000 til kr 1 301 547 000
70Markedsregulering, kan overføres, reduseres med52 567 000
fra kr 290 800 000 til kr 238 233 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med34 800 000
Fra kr 2 539 550 000 til kr 2 574 350 000
74Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med54 167 000
fra kr 8 442 400 000 til kr 8 388 233 000
77Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med12 374 000
fra kr 275 790 000 til kr 263 416 000
78Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med31 446 000
fra kr 1 601 754 000 til kr 1 570 308 000

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil støtte innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.