Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 77 (2013–2014), jf. Innst. 289 L (2013–2014) og Prop. 66 L (2013–2014))

Sak nr. 13 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)