Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 94 (2013–2014), jf. Innst. 245 L (2013–2014) og Prop. 80 L (2013–2014))

Sak nr. 30 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 1–30

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkninger, og Stortingets lovvedtak nr. 65 til og med nr. 94 er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Presidenten vil foreslå at sakene nr. 31 og 32 debatteres under ett. – Det anses vedtatt.