Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 93 (2013–2014), jf. Innst. 270 L (2013–2014) og Prop. 99 L (2013–2014))

Sak nr. 29 [09:06:56]

Stortingets vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak)