Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Innst. 260 S (2013–2014), jf. Meld. St. 2 (2013–2014), Prop. 93 S (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))

Sak nr. 31 [09:07:28]

Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014

Votering i sak nr. 31

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 34 forslag. Det er:

 • forslag nr. 1, fra Svein Flåtten på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre

 • forslagene nr. 2–6, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 7–11, fra Marianne Marthinsen på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 12–20, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 21–29 på vegne av Snorre Serigstad Valen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 30, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 31, fra Terje Breivik på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslag nr. 32, fra Nils Aage Jegstad på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 33 og 34, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne

Forslagene nr. 30–34 er gjort tilgjengelig for representantene.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 34, fra Miljøpartiet De Grønne, som lyder:

«Stortinget ber regjeringen besørge at det etableres et investeringstilskudd på 40 prosent til solcelleanlegg gjennom Enova og at dagens investeringstilskudd for solfangere økes fra 20 til 40 prosent.»

Votering:Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 104 mot 2 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.31.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 33, fra Miljøpartiet De Grønne, som lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å innføre momsfritak for el-sykler.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 101 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.32.20)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 21, 24 og 29, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 21 lyder:

«I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer

1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med7 000 000
20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 400 000
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
41Stortinget
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
70Tilskudd til partigruppene, forhøyes med3 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
44Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
1Driftsutgifter, forhøyes med1 900 000
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 700 000
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 855 000
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med1 200 000
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med160 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, forhøyes med83 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med416 622 000
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 811 222 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med35 000 000
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med106 822 000
fra kr 2 110 812 000 til kr 2 003 990 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med33 097 000
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med4 108 000
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
22Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med53 173 000
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74Tilskudd til Signo og Briskeby, forhøyes med1 400 000
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
228Tilskudd til private skoler mv.
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med451 000
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med2 355 000
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med13 823 000
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
70Private høyskoler, forhøyes med6 828 000
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 148 600 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 358 981 000 til kr 458 981 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, nedsettes med4 051 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med600 000
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med1 325 000
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med6 627 000
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
283Meteorologiformål
50Meteorologisk institutt, nedsettes med540 000
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med5 454 000
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, forhøyes med14 275 000
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med27 121 000
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med255 795 000
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med350 000
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med12 000 000
fra kr 2 589 000 til kr 14 589 000
315Frivillighetsformål
78Ymse faste tiltak, nedsettes med5 000 000
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med10 000 000
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
320Allmenne kulturformål
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med1 000 000
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
324Scenekunstformål
1Driftsutgifter, forhøyes med300 000
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med2 500 000
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
342Kirkebygg og gravplasser
70Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med6 000 000
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 650 000
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med800 000
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
50Norges forskningsråd, forhøyes med2 200 000
fra kr 22 070 000 til kr 24 270 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med1 950 000
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med33 500 000
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
430Kriminalomsorgsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med16 800 000
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 827 275 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med12 500 000
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, forhøyes med6 600 000
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
72Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med110 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 0
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 400 000
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
454Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med11 950 000
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 600 000
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
455Redningstjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med2 500 000
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med13 164 000
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med247 161 000
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
460Spesialenheten for politisaker
1Driftsutgifter, forhøyes med17 800 000
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
70Fri sakførsel, forhøyes med5 000 000
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
471Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med5 072 000
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med15 500 000
fra kr 839 794 000 til kr 855 294 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med324 320 000
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med7 000 000
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med31 723 000
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med108 697 000
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
73Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med20 300 000
fra kr 6 977 000 til kr 27 277 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med18 690 000
fra kr 15 497 000 til kr 34 187 000
500Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 100 000
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
510Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 930 000
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
530Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med33 300 000
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
533Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med5 500 000
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
534Erstatningslokaler for departementene
1Driftsutgifter, forhøyes med37 700 000
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
540Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
22Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, forhøyes med2 500 000
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
542Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
571Rammetilskudd til kommuner
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 900 000
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
60Innbyggertilskudd, forhøyes med360 200 000
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 976 247 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med22 900 000
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 134 100 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med90 000 000
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 856 999 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med111 300 000
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
590Byutvikling og planlegging
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 406 000
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
61Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med19 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
71Internasjonale organisasjoner, forhøyes med94 000
fra kr 640 000 til kr 734 000
81Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
600Arbeids- og sosialdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med130 000
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21(NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, bevilges med130 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med130 000 000
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med8 000 000
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med6 800 000
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med4 800 000
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med387 000 000
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med175 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med11 400 000 000
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med25 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med26 000 000
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med1 000 000
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 510 600 000 til kr 514 600 000
646Pionerdykkere i Nordsjøen
71(NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges med25 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
701IKT i helse- og omsorgssektoren
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 217 150 000 til kr 225 150 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med7 125 000
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med13 600 000
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
719Annet folkehelsearbeid
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 000 000
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med9 000 000
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, nedsettes med1 700 000
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1Driftsutgifter, nedsettes med1 860 000
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med20 200 000
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med3 244 000
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med3 244 000
fra kr 3 244 000 til kr 0
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med700 000
fra kr 630 705 000 til kr 631 405 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med9 587 000
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med3 367 000
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med2 545 000
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med2 255 000
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med16 650 000
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med900 000
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 490 000
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med700 000
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med6 000 000
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
62Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
63Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med145 150 000
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
67Utviklingstiltak, nedsettes med2 000 000
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
762Primærhelsetjeneste
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med10 000 000
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
61Fengselshelsetjeneste, forhøyes med2 500 000
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
763Rustiltak
61Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med6 000 000
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 400 000
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 433 415 000 til kr 434 415 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med2 600 000
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med5 700 000
fra kr 71 062 000 til kr 76 762 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med750 000
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med150 000
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med26 900 000
fra kr 191 246 000 til kr 218 146 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med1 049 000
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med335 464 000
fra kr 5 895 503 000 til kr 6 230 967 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med25 378 000
fra kr 448 165 000 til kr 422 787 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med11 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med400 000
fra kr 51 582 000 til kr 51 982 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med14 768 000
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 645 000 000
823Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
1Driftsutgifter, nedsettes med6 749 000
fra kr 6 749 000 til kr 0
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med500 000
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med6 900 000
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med113 500 000
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 300 500 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med600 000
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
70Tilskudd, forhøyes med600 000
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med6 016 000
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
70Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med6 016 000
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med5 550 000
fra kr 85 083 000 til kr 79 533 000
50Forskning og utvikling, forhøyes med1 000 000
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
61Utvikling i kommunene, nedsettes med1 000 000
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med347 104 000
fra kr 1 023 534 000 til kr 676 430 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 150 000
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
857Barne- og ungdomstiltak
61Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, forhøyes med5 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med200 000
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, forhøyes med2 850 000
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med350 000
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med20 500 000
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
860Forbrukerrådet
51Markedsportaler, forhøyes med1 000 000
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
865Forbrukerpolitiske tiltak
70Tilskudd, nedsettes med250 000
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning, forhøyes med250 000
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
900Nærings- og fiskeridepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 055 000
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 355 000
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
75Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med2 900 000
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med9 700 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med27 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
919Diverse fiskeriformål
60Tilskudd til kommuner, kan overføres, forhøyes med301 662 000
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, nedsettes med12 700 000
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 509 300 000
922Romvirksomhet
70Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med17 400 000
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
71Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med34 600 000
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
926Drift av forskningsfartøyene
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med86 720 000
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
928Marin forskning og utvikling
22(NY) Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges med29 000 000
71Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
72Tilskudd til Nofima, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
950Forvaltning av statlig eierskap
71(NY) Tap på statens lån til Secora AS, bevilges med20 000 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd, nedsettes med8 500 000
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med100 000
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, forhøyes med21 340 000
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
1143Statens landbruksforvaltning
60Tilskudd til veterinærdekning, forhøyes med2 000 000
fra kr 132 449 000 til kr 134 449 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med31 000 000
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 760 000
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
1301Forskning og utvikling mv.
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med12 500 000
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, nedsettes med250 000 000
fra kr 10 531 700 000 til kr 10 281 700 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med7 750 000
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
1330Særskilte transporttiltak
61Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres, forhøyes med65 000 000
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
62(NY) Belønningsordning sykkelvei (ny) , bevilges med10 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med250 000 000
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 306 900 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, nedsettes med5 800 000
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
1360Kystverket
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med49 400 000
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 400 000
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
70Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med3 000 000
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 400 000
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
1400Klima- og miljødepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med10 500 000
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
61Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, nedsettes med19 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 0
63(NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, bevilges med1 000 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
81Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
1407Miljøhensyn i offentlige innkjøp
21(NY) Spesielle driftsutgifter, bevilges med10 000 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
73Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, forhøyes med4 000 000
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
1420Miljødirektoratet
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med2 500 000
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
32(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med1 978 000
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med7 500 000
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med73 680 000
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
1425Vilt- og fisketiltak
1Driftsutgifter, nedsettes med460 000
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 340 000
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
1429Riksantikvaren
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med49 750 000
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
70Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, forhøyes med4 600 000
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
71Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres, nedsettes med8 100 000
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
72Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, nedsettes med2 200 000
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
73Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, nedsettes med5 200 000
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
74Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 56 712 000 til kr 56 462 000
77Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
79Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med23 350 000
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
1432Norsk kulturminnefond
50Til disposisjon for kulturminnetiltak, forhøyes med61 440 000
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
1481Kjøp av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 700 000
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
1600Finansdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med58 000 000
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 599 400 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med15 000 000
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med129 800 000
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 800 000
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
1638Salg av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 700 000
fra kr 3 700 000 til kr 0
1650Statsgjeld, renter mv.
89Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med59 500 000
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med3 500 000
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med91 400 000
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 200 000
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
21Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med132 000 000
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
71Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med2 500 000
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med171 863 000
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
1721Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1Driftsutgifter, forhøyes med175 000
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med14 961 000
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med168 893 000
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med30 228 000
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med99 164 000
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med51 843 000
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med31 434 000
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med59 140 000
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
44Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med1 740 000 000
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
48Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
1761Nye kampfly med baseløsning
1Driftsutgifter, nedsettes med1 201 000
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 477 000 000
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med112 100 000
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med19 682 000
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 284 000
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
70(NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges med4 155 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med9 750 000
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med150 000
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, nedsettes med3 500 000
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
50(NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges med1 350 000
60(NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges med1 650 000
1815Petoro AS
71Unitisering, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med45 000 000
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
60Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med5 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
1825Energiomlegging, energi- og klimateknologi
95Kapitalinnskudd, forhøyes med4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
1830Forskning og næringsutvikling
50Overføring til Norges forskningsråd, forhøyes med6 000 000
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
70Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
1840CO2-håndtering
71Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, nedsettes med113 000 000
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med323 800 000
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 200 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med2 980 000
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med2 980 000
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med65 034 000
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med35 095 000
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med8 598 000
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med15 284 000
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med8 721 000
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
74Tap på utlån, forhøyes med85 700 000
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
76Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med477 041 000
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med15 000 000
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
51(NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med381 100 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med5 000 000
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
75Marint verdiskapingsprogram, forhøyes med2 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med8 000 000 000
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 974 855 000
2 Driftsutgifter1 746 660 000
3 Avskrivninger720 000 000
4 Renter av statens kapital62 900 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -43 248 000
Sum -563 949 000
31Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 36 500 000 til kr 11 500 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med51 500 000
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med80 000 000
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-154 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 154 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-632 974 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning482 145 000
3 Avskrivninger114 549 000
4 Renter av statens kapital18 578 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfond -23 000 000
Sum -22 632 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med495 000 000
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med549 500 000
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med73 000 000
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med29 000 000
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med10 000 000
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
73Utdanningsstønad, nedsettes med4 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med29 000 000
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med10 000 000
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med25 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med250 000 000
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
71Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
72Legeerklæringer, forhøyes med25 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med225 000 000
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med480 000 000
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med7 500 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
74Tilskudd til biler, nedsettes med20 000 000
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med8 000 000
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
76Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med375 000
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med30 000 000
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med540 000 000
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med124 500 000
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med5 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med17 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, nedsettes med10 000 000
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
72Tannbehandling, forhøyes med20 000 000
fra kr 2 055 000 000 til kr 2 075 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med40 880 000
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
2751Legemidler mv.
72Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med20 000 000
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med8 200 000
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med51 400 000
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, nedsettes med15 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med21 537 000
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
5Personalbarnehage, nedsettes med300 000
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
6Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med6 500 000
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med18 171 000
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
2Variable refusjoner, forhøyes med47 939 000
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
3Faste refusjoner, forhøyes med14 122 000
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med18 443 000
fra kr 17 945 000 til kr 36 388 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med348 188 000
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
6Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, forhøyes med20 300 000
fra kr 6 977 000 til kr 27 277 000
3540Direktoratet for forvaltning og IKT
5Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, forhøyes med225 000
fra kr 394 000 til kr 619 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med18 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med600 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med246 154 000
fra kr 156 816 000 til kr 402 970 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med12 246 000
fra kr 30 700 000 til kr 42 946 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med34 240 000
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen, forhøyes med3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
3917Fiskeridirektoratet
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, forhøyes med754 155 000
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
71(NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, bevilges med24 600 000
87(NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med58 800 000
90(NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, bevilges med50 000 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m., forhøyes med2 500 000
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, forhøyes med4 400 000
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
4420Miljødirektoratet
6Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
4481Salg av klimakvoter
1(NY) Salgsinntekter, bevilges med539 600 000
4600Finansdepartementet
95(NY) Fondskapital, bevilges med52 100 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med15 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med10 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med539 600 000
fra kr 539 600 000 til kr 0
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med35 000 000
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med65 000 000
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med8 340 000
48Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med5 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
4792Norske styrker i utlandet
90(NY) Tilbakebetaling av lån, bevilges med4 155 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med7 500 000
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4(NY) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med36 000 000
4840CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med11 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med3 000 000
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med100 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
29Termingebyr, nedsettes med1 146 000
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
89Purregebyrer, nedsettes med2 535 000
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med50 470 000
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
93Utdanningslån, forhøyes med36 743 000
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med44 900 000
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
91Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med302 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter190 800 000 000
2 Driftsutgifter-34 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-1 500 000 000
4 Avskrivninger-23 100 000 000
5 Renter av statens kapital -5 700 000 000
Sum 126 100 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med300 000 000
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
80Renter av statens kapital, forhøyes med800 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, forhøyes med4 805 000
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
72Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med30 000 000
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, forhøyes med28 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, forhøyes med140 000 000
fra kr 12 540 000 000 til kr 12 680 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med100 000 000
fra kr 7 000 000 000 til kr 7 100 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med4 000 000
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, forhøyes med790 000 000
fra kr 5 400 000 000 til kr 6 190 000 000
5578Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
72Fiskeravgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
5582Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70(NY) Bidrag til kulturminnevern, bevilges med2 400 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, forhøyes med2 713 000
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, forhøyes med195 000 000
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, forhøyes med255 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med63 773 000
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med39 000 000
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, nedsettes med32 600 000
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
5624Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80Renter, forhøyes med16 100 000
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med55 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med11 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
83(NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med221 000 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med6 300 000
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med500 000
fra kr 500 000 til kr 0
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med12 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
5650Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
81Renter på lån til Secora AS, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
5652Statskog SF – renter og utbytte
85Utbytte, nedsettes med50 900 000
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
5656Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med847 800 000
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
5692Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85Utbytte, forhøyes med5 700 000
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med189 000 000
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
3Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med23 410 000
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med40 000 000
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utsette omorganiseringsprosessen og overføringen av ansvar fra toll- og avgiftsetaten til skatteetaten, og bes komme tilbake til Stortinget med et bedre forankret forslag til omorganisering hvor de ansattes organisasjoner er involvert.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2015 innføre grunnavgift på gass til oppvarming, for å sikre at utfasingen av fossil fyringsolje ikke erstattes av fossil gass.»

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 101 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.32.46)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 22, 23, 25, 26 og 28, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjenopprette Direktoratet for forvaltning og IKT sin avdeling for miljøretting av offentlige innkjøp.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan styrke kompetansen innen miljøhensyn i offentlige anskaffelser.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til aktivitetsskatt i finansnæringen i tråd med omtalen i statsbudsjettet 2014.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for Stortinget om regulering av salg av nikotinholdige e-sigaretter i Norge.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2015 legge fram en opptrappingsplan for avgiftene på fossil fyringsolje opp mot svensk nivå, herunder en kompensasjonsordning til landbruket.»

Miljøpartiet De Grønne har varsle støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 100 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.33.46)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2015 med forslag til forbedringer i forskriften om land-for-land-rapportering som sikrer den nødvendige åpenheten, herunder forslag som sikrer en sterkere kobling mellom land-for-land-rapportering og årsregnskap.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 64 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.34.11)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12 og 20, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 12 lyder:

«I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med7 000 000
20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 400 000
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
41Stortinget
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
70Tilskudd til partigruppene, forhøyes med3 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
44Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
1Driftsutgifter, forhøyes med1 900 000
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 700 000
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 855 000
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med1 200 000
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med160 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, forhøyes med83 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med166 622 000
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med35 000 000
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med406 622 000
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med33 097 000
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med95 892 000
fra kr 795 173 000 til kr 891 065 000
22Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med53 173 000
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74Tilskudd til Signo og Briskeby, forhøyes med1 400 000
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med2 600 000
fra kr 1 601 993 000 til kr 1 604 593 000
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med451 000
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med152 000
fra kr 111 458 000 til kr 111 610 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med2 355 000
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med35 177 000
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 112 968 000
70Private høyskoler, forhøyes med5 828 000
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 147 600 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, nedsettes med4 051 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med600 000
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med1 325 000
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med6 627 000
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
283Meteorologiformål
50Meteorologisk institutt, nedsettes med540 000
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med5 454 000
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med725 000
fra kr 10 803 000 til kr 10 078 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med27 121 000
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med255 795 000
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med350 000
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
315Frivillighetsformål
78Ymse faste tiltak, nedsettes med5 000 000
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
81(NY) Merverdiavgiftskompensasjon, frivillighetsformål, bevilges med20 000 000
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med10 000 000
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
320Allmenne kulturformål
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med1 000 000
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
324Scenekunstformål
1Driftsutgifter, forhøyes med300 000
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med2 500 000
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
340Den norske kirke
1Driftsutgifter, forhøyes med5 500 000
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
342Kirkebygg og gravplasser
70Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med6 000 000
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 650 000
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med800 000
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
50Norges forskningsråd, nedsettes med800 000
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med1 950 000
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med33 500 000
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
430Kriminalomsorgsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 500 000
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med12 500 000
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, forhøyes med6 600 000
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
72Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med110 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 0
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 400 000
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
454Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med11 950 000
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 600 000
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
455Redningstjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med2 500 000
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med13 164 000
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med247 161 000
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
460Spesialenheten for politisaker
1Driftsutgifter, forhøyes med17 800 000
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
70Fri sakførsel, forhøyes med5 000 000
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
471Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med5 160 000
fra kr 322 780 000 til kr 317 620 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med21 500 000
fra kr 839 794 000 til kr 818 294 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med324 320 000
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med7 000 000
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med31 723 000
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med108 697 000
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 790 000
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
500Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 100 000
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
510Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 930 000
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
525Fylkesmannsembetene
1Driftsutgifter, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 490 899 000 til kr 1 460 899 000
530Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med33 300 000
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
533Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med5 500 000
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
540Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
22Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, forhøyes med2 500 000
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
542Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
571Rammetilskudd til kommuner
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 900 000
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
60Innbyggertilskudd, forhøyes med448 400 000
fra kr 115 616 047 000 til kr 116 064 447 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med11 900 000
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 145 100 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, forhøyes med20 000 000
fra kr 512 000 000 til kr 532 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med111 300 000
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
590Byutvikling og planlegging
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 406 000
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
61Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med19 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
71Internasjonale organisasjoner, forhøyes med94 000
fra kr 640 000 til kr 734 000
81Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
600Arbeids- og sosialdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med130 000
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21(NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, bevilges med130 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med130 000 000
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med9 000 000
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 846 430 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med6 800 000
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med4 800 000
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med387 000 000
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med175 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med11 400 000 000
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med25 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med26 000 000
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med1 000 000
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
646Pionerdykkere i Nordsjøen
71(NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges med25 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
701IKT i helse- og omsorgssektoren
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 217 150 000 til kr 221 150 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med7 125 000
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med13 600 000
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
719Annet folkehelsearbeid
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 000 000
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med9 000 000
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, nedsettes med1 700 000
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1Driftsutgifter, nedsettes med1 860 000
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med20 200 000
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med3 244 000
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med3 244 000
fra kr 3 244 000 til kr 0
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, nedsettes med800 000
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med9 587 000
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med3 367 000
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med2 545 000
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med2 255 000
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med16 650 000
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med900 000
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 490 000
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med700 000
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med6 000 000
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
63Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med145 150 000
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
67Utviklingstiltak, nedsettes med2 000 000
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
762Primærhelsetjeneste
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med10 000 000
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
61Fengselshelsetjeneste, forhøyes med2 500 000
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
763Rustiltak
61Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med6 000 000
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 400 000
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med2 000 000
fra kr 433 415 000 til kr 435 415 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med2 600 000
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med22 700 000
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med750 000
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med150 000
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med21 049 000
fra kr 38 483 000 til kr 59 532 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med123 536 000
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 771 967 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med29 078 000
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med1 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 211 146 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med51 168 000
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
823Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
1Driftsutgifter, nedsettes med6 749 000
fra kr 6 749 000 til kr 0
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med500 000
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med6 900 000
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med14 000 000
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 400 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med600 000
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
70Tilskudd, forhøyes med600 000
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med6 016 000
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
70Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med6 016 000
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med8 050 000
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
50Forskning og utvikling, forhøyes med1 000 000
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
61Utvikling i kommunene, nedsettes med1 000 000
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med358 604 000
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 150 000
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
857Barne- og ungdomstiltak
61Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, forhøyes med5 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med200 000
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, forhøyes med2 850 000
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med350 000
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med20 500 000
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
860Forbrukerrådet
51Markedsportaler, forhøyes med1 000 000
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
865Forbrukerpolitiske tiltak
70Tilskudd, nedsettes med250 000
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning, forhøyes med250 000
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
900Nærings- og fiskeridepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 055 000
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 355 000
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
75Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med2 900 000
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med9 700 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med27 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
919Diverse fiskeriformål
60Tilskudd til kommuner, kan overføres, forhøyes med301 662 000
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med2 300 000
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
922Romvirksomhet
70Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med17 400 000
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
71Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med34 600 000
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
926Drift av forskningsfartøyene
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med86 720 000
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
928Marin forskning og utvikling
22(NY) Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges med29 000 000
71Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
72Tilskudd til Nofima, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
950Forvaltning av statlig eierskap
71(NY) Tap på statens lån til Secora AS, bevilges med20 000 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd, nedsettes med8 500 000
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med100 000
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 1 069 000 til kr 2 069 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, forhøyes med21 340 000
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med16 500 000
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 221 573 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med31 000 000
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 760 000
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
1301Forskning og utvikling mv.
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med12 500 000
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med7 750 000
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
62Skredsikring fylkesveger, kan overføres, forhøyes med45 000 000
fra kr 564 000 000 til kr 609 000 000
1321Utbyggingsselskap for veg
96(NY) Aksjeselskap, bevilges med100 000
1330Særskilte transporttiltak
61Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres, forhøyes med65 000 000
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med4 000 000
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, nedsettes med5 800 000
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
1360Kystverket
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med49 400 000
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 400 000
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
70Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med3 000 000
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 400 000
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
1400Klima- og miljødepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med10 500 000
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
61Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, nedsettes med19 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 0
63(NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, bevilges med1 000 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
81Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
73Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, forhøyes med4 000 000
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
1420Miljødirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 709 049 000 til kr 711 549 000
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med2 500 000
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
32(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med1 978 000
35Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med2 500 000
fra kr 331 091 000 til kr 328 591 000
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med14 500 000
fra kr 20 800 000 til kr 35 300 000
73Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 64 600 000 til kr 74 600 000
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med73 680 000
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
1425Vilt- og fisketiltak
1Driftsutgifter, nedsettes med460 000
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 340 000
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
1429Riksantikvaren
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med49 750 000
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
70Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, forhøyes med4 600 000
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
71Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres, nedsettes med8 100 000
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
72Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, nedsettes med2 200 000
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
73Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, nedsettes med5 200 000
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
74Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, forhøyes med4 750 000
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
77Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
79Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med23 350 000
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
1432Norsk kulturminnefond
50Til disposisjon for kulturminnetiltak, forhøyes med61 440 000
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
1481Kjøp av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 700 000
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
22Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med56 300 000
fra kr 306 300 000 til kr 250 000 000
1600Finansdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med70 000 000
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med15 000 000
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med131 800 000
fra kr 298 800 000 til kr 167 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 800 000
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
1638Salg av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 700 000
fra kr 3 700 000 til kr 0
1650Statsgjeld, renter mv.
89Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med59 500 000
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med3 500 000
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med91 400 000
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 200 000
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
21Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med132 000 000
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
71Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med2 500 000
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med171 863 000
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
1721Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1Driftsutgifter, forhøyes med175 000
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, nedsettes med10 039 000
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 003 449 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med168 893 000
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med30 228 000
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med99 164 000
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med51 843 000
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med31 434 000
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med59 140 000
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
44Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med1 740 000 000
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
48Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
1761Nye kampfly med baseløsning
1Driftsutgifter, nedsettes med1 201 000
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 477 000 000
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med112 100 000
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med19 682 000
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 284 000
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
70(NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges med4 155 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med9 750 000
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med150 000
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, nedsettes med3 500 000
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
50(NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges med1 350 000
60(NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges med1 650 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 253 100 000 til kr 243 100 000
1815Petoro AS
70Administrasjon, nedsettes med10 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 301 000 000
71Unitisering, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med45 000 000
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
60Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med5 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
1825Energiomlegging, energi- og klimateknologi
50Overføring til Energifondet, forhøyes med50 000 000
fra kr 1 216 000 000 til kr 1 266 000 000
95Kapitalinnskudd, forhøyes med4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
1830Forskning og næringsutvikling
70Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
1840CO2-håndtering
71Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, nedsettes med113 000 000
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med582 000 000
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 218 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med2 980 000
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med2 980 000
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med65 034 000
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med35 095 000
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med8 598 000
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med15 284 000
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med8 721 000
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
74Tap på utlån, forhøyes med85 700 000
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
76Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med477 041 000
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med15 000 000
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
51(NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med381 100 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med5 000 000
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
75Marint verdiskapingsprogram, forhøyes med2 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med8 000 000 000
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 974 855 000
2 Driftsutgifter1 746 660 000
3 Avskrivninger720 000 000
4 Renter av statens kapital62 900 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -43 248 000
Sum -563 949 000
31Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med51 500 000
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med80 000 000
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-154 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 154 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-632 974 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning482 145 000
3 Avskrivninger114 549 000
4 Renter av statens kapital18 578 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfond -23 000 000
Sum -22 632 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med495 000 000
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med549 500 000
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med73 000 000
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med29 000 000
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med10 000 000
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
73Utdanningsstønad, nedsettes med4 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med29 000 000
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med10 000 000
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med25 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med250 000 000
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
71Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
72Legeerklæringer, forhøyes med25 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med225 000 000
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med480 000 000
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med7 500 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
74Tilskudd til biler, nedsettes med20 000 000
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med8 000 000
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
76Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med375 000
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med30 000 000
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med540 000 000
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med124 500 000
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med5 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med17 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, nedsettes med10 000 000
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med40 880 000
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
2751Legemidler mv.
72Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med20 000 000
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med8 200 000
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med51 400 000
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, nedsettes med15 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med21 537 000
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
5Personalbarnehage, nedsettes med300 000
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
6Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med6 500 000
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med18 171 000
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
2Variable refusjoner, forhøyes med47 939 000
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
3Faste refusjoner, forhøyes med14 122 000
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 743 000
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med348 188 000
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
3540Direktoratet for forvaltning og IKT
5Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, forhøyes med225 000
fra kr 394 000 til kr 619 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med18 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med600 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med10 446 000
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med6 046 000
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med34 240 000
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen, forhøyes med3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
3917Fiskeridirektoratet
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, forhøyes med754 155 000
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
71(NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, bevilges med24 600 000
87(NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med58 800 000
90(NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, bevilges med50 000 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m., forhøyes med2 500 000
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, forhøyes med4 400 000
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
4420Miljødirektoratet
6Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
4481Salg av klimakvoter
1(NY) Salgsinntekter, bevilges med539 600 000
4600Finansdepartementet
95(NY) Fondskapital, bevilges med52 100 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med15 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med10 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med539 600 000
fra kr 539 600 000 til kr 0
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med35 000 000
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med65 000 000
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med8 340 000
48Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med5 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
4792Norske styrker i utlandet
90(NY) Tilbakebetaling av lån, bevilges med4 155 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med7 500 000
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4(NY) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med36 000 000
4840CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med11 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med3 000 000
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med100 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
29Termingebyr, nedsettes med1 146 000
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
89Purregebyrer, nedsettes med2 535 000
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med50 470 000
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
93Utdanningslån, forhøyes med36 743 000
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med44 900 000
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
91Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med302 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter190 800 000 000
2 Driftsutgifter-34 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-1 500 000 000
4 Avskrivninger-23 100 000 000
5 Renter av statens kapital -5 700 000 000
Sum 126 100 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med300 000 000
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
80Renter av statens kapital, forhøyes med800 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, forhøyes med4 805 000
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
72Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med30 000 000
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, forhøyes med28 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med4 000 000
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 941 000 000
5578Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
72Fiskeravgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
5582Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70(NY) Bidrag til kulturminnevern, bevilges med2 400 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, forhøyes med2 713 000
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, forhøyes med195 000 000
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, forhøyes med255 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med63 773 000
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med39 000 000
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, nedsettes med32 600 000
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
5624Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80Renter, forhøyes med16 100 000
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med55 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med11 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
83(NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med221 000 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med6 300 000
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med500 000
fra kr 500 000 til kr 0
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med12 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
5650Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
81Renter på lån til Secora AS, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
5652Statskog SF – renter og utbytte
85Utbytte, nedsettes med50 900 000
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
5656Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med847 800 000
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
5692Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85Utbytte, forhøyes med5 700 000
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med189 000 000
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
3Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med23 410 000
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med40 000 000
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å øke kap. 1420 Miljødirektoratet, post 73 Førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga, med 10 mill. kroner i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet 2014. Midlene skal gå til rovviltnemdene, som kan disponere dem til økt godtgjøring av fellingslag, eller andre tiltak i tråd med deres behov.»

Votering:Forslagene fra Senterpartiet ble med 100 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.34.36)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 14, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen pålegge Politidirektoratet å omdisponere 2,5 mill. kroner i 2014, ved intern effektivisering. Effektiviseringstiltakene skal gjelde i PODs egen organisasjon, og ikke gjennomføres på politidistriktsnivå. Pengene skal omdisponeres til styrking av politiets IKT-systemer, for å sikre rask fremdrift for iverksettelse av ny straffelov.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 96 mot 10 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.35.00)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13, 15 og 17–19, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om snarest å igangsette et arbeid med raskt å få på plass lyd- og bildeopptak i domstolene. Forprosjektet må kartlegge investeringsbehov. Basert på tidligere grundig forarbeid fra Domstoladministrasjonen forventes det at forprosjektet kan gjennomføres uten økt budsjettramme.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at også blinde og svaksynte defineres som elever med lese- og skrivevansker, slik at også disse gis rett til PC og annet utstyr fra Nav Hjelpemiddelsentral.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fortsette arbeidet med forskriftsfesting i tråd med stortingsvedtak i behandlingen av Prop. 55 L (2012–2013) om ny tobakksskadelov.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at prosjektet «Mat langs nasjonale turistveger» opprettholdes i ytterligere to år. Regjeringen bes om å sette av 1 mill. kroner i nysalderingen 2014 til videreføring av prosjektet fra og med 1. juli 2014.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette prøveprosjekt med dyrepoliti i Oslo. Stortinget ber regjeringen prioritere 2 mill. kroner til dette i 2014.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Senterpartiet ble med 95 mot 11 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.35.25)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 16, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å reversere endringen som ble gjort i permitteringsregelverket. Endringen får virkning fra 1. juli 2014.»

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 58 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.33.52)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med7 000 000
20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 400 000
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
41Stortinget
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
70Tilskudd til partigruppene, forhøyes med3 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
44Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
1Driftsutgifter, forhøyes med1 900 000
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 700 000
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 855 000
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med1 200 000
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med160 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, forhøyes med83 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med166 622 000
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med35 000 000
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med406 622 000
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med33 097 000
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med4 108 000
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
22Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med126 173 000
fra kr 563 600 000 til kr 689 773 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74Tilskudd til Signo og Briskeby, forhøyes med1 400 000
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
228Tilskudd til private skoler mv.
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med451 000
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med2 355 000
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med13 823 000
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
70Private høyskoler, forhøyes med8 828 000
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 150 600 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
74Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med5 000 000
fra kr 77 436 000 til kr 82 436 000
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med140 000 000
fra kr 358 981 000 til kr 498 981 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, nedsettes med4 051 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med600 000
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med1 325 000
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med6 627 000
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
283Meteorologiformål
50Meteorologisk institutt, nedsettes med540 000
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med5 454 000
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, forhøyes med14 275 000
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med27 121 000
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med255 795 000
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med350 000
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
314Kultur og samfunn
79Til disposisjon, forhøyes med2 000 000
fra kr 5 343 000 til kr 7 343 000
315Frivillighetsformål
78Ymse faste tiltak, nedsettes med5 000 000
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med35 000 000
fra kr 55 777 000 til kr 90 777 000
85Sjakk-OL, forhøyes med15 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 80 000 000
320Allmenne kulturformål
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med1 000 000
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
324Scenekunstformål
1Driftsutgifter, forhøyes med300 000
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med2 500 000
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
340Den norske kirke
1Driftsutgifter, forhøyes med5 500 000
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
342Kirkebygg og gravplasser
70Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med6 000 000
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 650 000
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med800 000
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
50Norges forskningsråd, nedsettes med800 000
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med1 950 000
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med33 500 000
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
430Kriminalomsorgsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
70Tilskudd, forhøyes med700 000
fra kr 20 464 000 til kr 21 164 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 500 000
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med12 500 000
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, forhøyes med6 600 000
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
72Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med110 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 0
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 400 000
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
454Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med11 950 000
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 600 000
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
455Redningstjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med2 500 000
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med13 164 000
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med247 161 000
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
460Spesialenheten for politisaker
1Driftsutgifter, forhøyes med17 800 000
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
70Fri sakførsel, forhøyes med5 000 000
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
471Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med5 072 000
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med21 500 000
fra kr 839 794 000 til kr 818 294 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med324 320 000
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med7 000 000
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med31 723 000
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med108 697 000
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 790 000
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
500Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 100 000
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
510Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 930 000
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
530Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med33 300 000
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
533Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med5 500 000
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
534Erstatningslokaler for departementene
1Driftsutgifter, forhøyes med37 700 000
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
540Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
22Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, forhøyes med2 500 000
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
542Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
571Rammetilskudd til kommuner
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 900 000
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
60Innbyggertilskudd, forhøyes med375 200 000
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 991 247 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med7 300 000
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 149 700 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med10 000 000
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 776 999 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med111 300 000
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
590Byutvikling og planlegging
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 406 000
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
61Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med19 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
71Internasjonale organisasjoner, forhøyes med94 000
fra kr 640 000 til kr 734 000
81Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
600Arbeids- og sosialdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med130 000
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21(NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, bevilges med130 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med130 000 000
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med8 000 000
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med6 800 000
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med4 800 000
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med387 000 000
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med175 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med11 400 000 000
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med25 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med89 000 000
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 299 330 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med1 000 000
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 510 600 000 til kr 515 600 000
21Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud, forhøyes med2 000 000
fra kr 10 600 000 til kr 12 600 000
646Pionerdykkere i Nordsjøen
71(NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges med25 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med2 200 000
fra kr 206 951 000 til kr 204 751 000
701IKT i helse- og omsorgssektoren
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 217 150 000 til kr 221 150 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med7 125 000
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med13 600 000
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
719Annet folkehelsearbeid
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 000 000
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med9 000 000
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, nedsettes med1 700 000
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1Driftsutgifter, nedsettes med1 860 000
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med20 200 000
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med3 244 000
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med3 244 000
fra kr 3 244 000 til kr 0
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, nedsettes med800 000
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med9 587 000
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med3 367 000
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med2 545 000
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med2 255 000
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med16 650 000
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med900 000
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 490 000
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med700 000
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med6 000 000
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
62Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
63Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med145 150 000
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
67Utviklingstiltak, nedsettes med2 000 000
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med7 000 000
fra kr 30 196 000 til kr 37 196 000
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med10 000 000
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
61Fengselshelsetjeneste, forhøyes med2 500 000
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
763Rustiltak
61Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med6 000 000
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 400 000
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 433 415 000 til kr 434 415 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med2 600 000
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med22 700 000
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med750 000
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
61Turnustjeneste, forhøyes med56 500 000
fra kr 133 400 000 til kr 189 900 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med150 000
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med1 049 000
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med61 464 000
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 956 967 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med29 078 000
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med11 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med51 168 000
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
823Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
1Driftsutgifter, nedsettes med6 749 000
fra kr 6 749 000 til kr 0
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med500 000
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med6 900 000
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med213 000 000
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 201 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med600 000
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
70Tilskudd, forhøyes med600 000
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med6 016 000
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
70Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med6 016 000
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med8 050 000
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
50Forskning og utvikling, forhøyes med1 000 000
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
61Utvikling i kommunene, nedsettes med1 000 000
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med358 604 000
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 150 000
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
857Barne- og ungdomstiltak
61Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, forhøyes med5 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med200 000
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, forhøyes med2 850 000
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med350 000
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med20 500 000
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
860Forbrukerrådet
51Markedsportaler, forhøyes med1 000 000
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
865Forbrukerpolitiske tiltak
70Tilskudd, nedsettes med250 000
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning, forhøyes med250 000
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
900Nærings- og fiskeridepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 055 000
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 355 000
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
75Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med2 900 000
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med9 700 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med27 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
919Diverse fiskeriformål
60Tilskudd til kommuner, kan overføres, forhøyes med301 662 000
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med2 300 000
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
922Romvirksomhet
70Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med17 400 000
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
71Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med34 600 000
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
926Drift av forskningsfartøyene
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med86 720 000
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
928Marin forskning og utvikling
22(NY) Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges med29 000 000
71Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
72Tilskudd til Nofima, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
950Forvaltning av statlig eierskap
71(NY) Tap på statens lån til Secora AS, bevilges med20 000 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd, nedsettes med8 500 000
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med100 000
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, forhøyes med21 340 000
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
1148Naturskade - erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med31 000 000
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 760 000
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
1301Forskning og utvikling mv.
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med12 500 000
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med7 750 000
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
1321Utbyggingsselskap for veg
96(NY) Aksjeselskap, bevilges med100 000
1330Særskilte transporttiltak
61Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres, forhøyes med65 000 000
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
62(NY) Belønningsordning sykkelveier, bevilges med30 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med4 000 000
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, nedsettes med5 800 000
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
1360Kystverket
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med49 400 000
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 400 000
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
70Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med3 000 000
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 400 000
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
1400Klima- og miljødepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med10 500 000
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
61Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, nedsettes med19 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 0
63(NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, bevilges med1 000 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
81Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
73Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, forhøyes med4 000 000
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
1420Miljødirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 709 049 000 til kr 711 549 000
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med2 500 000
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
32(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med1 978 000
35Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med2 500 000
fra kr 331 091 000 til kr 328 591 000
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med7 500 000
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med73 680 000
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
1425Vilt- og fisketiltak
1Driftsutgifter, nedsettes med460 000
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 340 000
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
1429Riksantikvaren
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med49 750 000
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
70Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, forhøyes med4 600 000
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
71Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres, nedsettes med8 100 000
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
72Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, nedsettes med2 200 000
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
73Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, nedsettes med5 200 000
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
74Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, forhøyes med4 750 000
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
77Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
79Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med23 350 000
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
1432Norsk kulturminnefond
50Til disposisjon for kulturminnetiltak, forhøyes med61 440 000
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
1481Kjøp av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 700 000
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
1600Finansdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med70 000 000
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med15 000 000
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med129 800 000
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 800 000
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
1638Salg av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 700 000
fra kr 3 700 000 til kr 0
1650Statsgjeld, renter mv.
89Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med59 500 000
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med3 500 000
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med91 400 000
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 200 000
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
21Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med132 000 000
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
71Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med2 500 000
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med171 863 000
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
1721Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1Driftsutgifter, forhøyes med175 000
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med14 961 000
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med168 893 000
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med30 228 000
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med99 164 000
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med51 843 000
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med31 434 000
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med59 140 000
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
44Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med1 740 000 000
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
48Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
1761Nye kampfly med baseløsning
1Driftsutgifter, nedsettes med1 201 000
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 477 000 000
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med112 100 000
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med19 682 000
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 284 000
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
70(NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges med4 155 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med9 750 000
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med150 000
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, nedsettes med3 500 000
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
50(NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges med1 350 000
60(NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges med1 650 000
1815Petoro AS
71Unitisering, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med90 000 000
fra kr 196 300 000 til kr 286 300 000
60Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med10 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 29 000 000
1825Energiomlegging, energi- og klimateknologi
95Kapitalinnskudd, forhøyes med4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
1830Forskning og næringsutvikling
50Overføring til Norges forskningsråd, forhøyes med6 000 000
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
70Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
1840CO2-håndtering
71Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, nedsettes med113 000 000
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med323 788 000
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 212 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med2 980 000
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med2 980 000
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med65 034 000
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med35 095 000
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med8 598 000
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med15 284 000
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med8 721 000
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
74Tap på utlån, forhøyes med85 700 000
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
76Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med477 041 000
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med15 000 000
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
51(NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med381 100 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med5 000 000
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
73(NY) Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres, bevilges med7 300 000
75Marint verdiskapingsprogram, forhøyes med2 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med8 000 000 000
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 974 855 000
2 Driftsutgifter1 746 660 000
3 Avskrivninger720 000 000
4 Renter av statens kapital62 900 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -43 248 000
Sum -563 949 000
31Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med51 500 000
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med80 000 000
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-154 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 154 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-632 974 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning482 145 000
3 Avskrivninger114 549 000
4 Renter av statens kapital18 578 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfond -23 000 000
Sum -22 632 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med495 000 000
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med549 500 000
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med73 000 000
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med29 000 000
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med10 000 000
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
73Utdanningsstønad, nedsettes med4 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med29 000 000
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med10 000 000
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med25 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med250 000 000
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
71Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
72Legeerklæringer, forhøyes med25 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med225 000 000
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med480 000 000
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med7 500 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
74Tilskudd til biler, nedsettes med20 000 000
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med8 000 000
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
76Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med375 000
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med30 000 000
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med540 000 000
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med124 500 000
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med5 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med17 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, nedsettes med10 000 000
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med40 880 000
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
2751Legemidler mv.
72Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med20 000 000
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med8 200 000
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med51 400 000
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, nedsettes med15 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med21 537 000
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
5Personalbarnehage, nedsettes med300 000
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
6Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med6 500 000
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med18 171 000
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
2Variable refusjoner, forhøyes med47 939 000
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
3Faste refusjoner, forhøyes med14 122 000
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 743 000
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med348 188 000
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
3540Direktoratet for forvaltning og IKT
5Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, forhøyes med225 000
fra kr 394 000 til kr 619 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med18 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med600 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med10 446 000
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med6 046 000
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med34 240 000
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen, forhøyes med3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
3917Fiskeridirektoratet
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, forhøyes med754 155 000
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
71(NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, bevilges med24 600 000
87(NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med58 800 000
90(NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, bevilges med50 000 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m., forhøyes med2 500 000
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, forhøyes med4 400 000
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
4420Miljødirektoratet
6Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
4481Salg av klimakvoter
1(NY) Salgsinntekter, bevilges med539 600 000
4600Finansdepartementet
95(NY) Fondskapital, bevilges med52 100 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med15 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med10 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med539 600 000
fra kr 539 600 000 til kr 0
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med35 000 000
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med65 000 000
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med8 340 000
48Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med5 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
4792Norske styrker i utlandet
90(NY) Tilbakebetaling av lån, bevilges med4 155 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med7 500 000
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4(NY) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med36 000 000
4840CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med11 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med3 000 000
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med100 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
29Termingebyr, nedsettes med1 146 000
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
89Purregebyrer, nedsettes med2 535 000
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med50 470 000
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
93Utdanningslån, forhøyes med36 743 000
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med44 900 000
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
91Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med302 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter190 800 000 000
2 Driftsutgifter-34 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-1 500 000 000
4 Avskrivninger-23 100 000 000
5 Renter av statens kapital -5 700 000 000
Sum126 100 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med300 000 000
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
80Renter av statens kapital, forhøyes med800 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, forhøyes med4 805 000
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71Ordinær skatt på formue og inntekt, forhøyes med680 000 000
fra kr 67 800 000 000 til kr 68 480 000 000
72Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med30 000 000
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, forhøyes med28 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med4 000 000
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
5578Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
72Fiskeravgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
5582Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70(NY) Bidrag til kulturminnevern, bevilges med2 400 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, forhøyes med2 713 000
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, forhøyes med195 000 000
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, forhøyes med255 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med63 773 000
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med39 000 000
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, nedsettes med32 600 000
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
5624Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80Renter, forhøyes med16 100 000
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med55 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med11 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
83(NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med221 000 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med6 300 000
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med500 000
fra kr 500 000 til kr 0
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med12 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
5650Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
81Renter på lån til Secora AS, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
5652Statskog SF - renter og utbytte
85Utbytte, nedsettes med107 500 000
fra kr 121 000 000 til kr 13 500 000
5656Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med847 800 000
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
5692Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85Utbytte, forhøyes med5 700 000
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med189 000 000
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
3Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med23 410 000
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med40 000 000
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000»
Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 69 mot 37 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.36.14)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 8, fra Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en anvisning av omdisponeringer innenfor den samlede bistandsramma, slik at den samlede innsatsen overfor Syria styrkes med 1 mrd. kroner i 2014.»

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 62 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.36.39)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 9–11, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at de statlige øremerkede midlene til etter- og videreutdanning for lærere brukes i henhold til vedtatte planer for etter- og videreutdanning.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for snarlig oppstart av arbeidet med neste levekårsundersøkelse.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke kvotekjøpene slik at Norge kan overoppfylle sine forpliktelser etter Kyoto II-avtalen med ti prosentpoeng til 40 pst. av 1990-nivå innen 2020.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 39 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.37.07)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av hvordan tilskuddet på 50 000 kroner til nye lærebedrifter skal finansieres.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 65 mot 36 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.37.36)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 5 og 6, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at dagens CO2-kompensasjonsordning for industrien videreføres ut avtaleperioden 2020.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå de økonomiske rammevilkårene for sertifikatpliktig vindkraft i Norge, herunder avskrivningsregelverket, med tanke på å utjevne forskjellene i konkurranseforhold mellom Norge og Sverige. Stortinget ber regjeringen redegjøre for dette på egnet måte, og foreslå nødvendige endringer i statsbudsjettet 2015.»

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 58 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.38.07)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget samtykker i at Husbanken i 2014 kan gi tilsagn om lån for 25 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2014 og senere år.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 64 mot 37 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.38.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å legge fram en plan for en økt takt i etableringen av dagtilbud i statsbudsjettet 2015.»

Senterpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 59 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.39.01)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 32, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslaget lyder:

«Stortinget gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å justere takst- og rabattsystemet for utvalgte bompengeprosjekt slik at nye rabattsatser som følge av tilpasningsteksten til Eurovignettdirektivet (jf. forskrift av 14. juni 2013 nr. 614 § 4) ikke skal slå urimelig ut for storbrukerne. Denne fullmakten omfatter: Rv 23 Oslofjordforbindelsen, E6 i Østfold og E18 i Agder. Justeringene av takst- og rabattsystemet skal gjøres i dialog med lokale myndigheter og innebære provenynøytralitet for de to sistnevnte prosjektene.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslaget, og Senterpartiet støtter forslaget subsidiært.

Votering:Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble bifalt med 94 mot 5 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.39.35)

Presidenten: Det voteres alternativt mellom forslag nr. 31, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, og forslag nr. 30, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger, fastsatt 16.06.2010, i lys av erfaringer fra uttak av flyktninger fra Syria våren 2014.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å imøtekomme anmodningen fra FNs høykommissær for flyktninger slik at andelen overføringsflyktninger fra Syria med særlige medisinske behov økes ut over de kriterier som så langt er gitt fra den norske regjeringen.»

Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til Senterpartiets forslag.

Votering:Ved alternativ votering mellom forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre og forslaget fra Senterpartiet ble forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre bifalt med 58 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.40.44)

Komiteen hadde innstilt:

A.

Forslag til bevilgningsvedtak

I

I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med7 000 000
20Statsministerens kontor
1Driftsutgifter, forhøyes med400 000
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
21Statsrådet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 400 000
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
41Stortinget
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
70Tilskudd til partigruppene, forhøyes med3 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
44Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
1Driftsutgifter, forhøyes med1 900 000
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 700 000
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 855 000
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med1 200 000
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, forhøyes med160 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
76Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, forhøyes med83 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med166 622 000
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
72Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 348 300 000 til kr 354 300 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med35 000 000
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med130 000 000
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med406 622 000
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med33 097 000
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med4 108 000
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
22Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med53 173 000
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
227Tilskudd til særskilte skoler
74Tilskudd til Signo og Briskeby, forhøyes med1 400 000
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
228Tilskudd til private skoler mv.
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med451 000
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med2 355 000
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med13 823 000
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
70Private høyskoler, forhøyes med8 828 000
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 150 600 000
276Fagskoleutdanning
72Annen fagskoleutdanning, nedsettes med4 051 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med600 000
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med1 325 000
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
73Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med6 627 000
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
283Meteorologiformål
50Meteorologisk institutt, nedsettes med540 000
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med5 454 000
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
287Forskningsinstitutter og andre tiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, forhøyes med14 275 000
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med27 121 000
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med255 795 000
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
300Kulturdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med350 000
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
314Kultur og samfunn
79Til disposisjon, forhøyes med2 000 000
fra kr 5 343 000 til kr 7 343 000
315Frivillighetsformål
78Ymse faste tiltak, nedsettes med5 000 000
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med10 000 000
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
85Sjakk-OL, forhøyes med12 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 77 000 000
320Allmenne kulturformål
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med1 000 000
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
324Scenekunstformål
1Driftsutgifter, forhøyes med300 000
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med2 500 000
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
340Den norske kirke
1Driftsutgifter, forhøyes med5 500 000
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
342Kirkebygg og gravplasser
70Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med6 000 000
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
400Justis- og beredskapsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 650 000
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
23Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med800 000
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
50Norges forskningsråd, nedsettes med800 000
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
71Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med1 950 000
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med33 500 000
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
430Kriminalomsorgsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med9 500 000
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med12 500 000
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
22Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, forhøyes med6 600 000
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
72Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med110 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 0
451Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 400 000
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
454Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med11 950 000
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 600 000
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
455Redningstjenesten
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med2 500 000
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med13 164 000
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med247 161 000
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
460Spesialenheten for politisaker
1Driftsutgifter, forhøyes med17 800 000
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
470Fri rettshjelp
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
70Fri sakførsel, forhøyes med5 000 000
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
471Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med5 072 000
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, nedsettes med15 000 000
fra kr 839 794 000 til kr 824 794 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med324 320 000
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med7 000 000
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med31 723 000
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med108 697 000
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 790 000
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
491Utlendingsnemnda
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med6 500 000
fra kr 281 637 000 til kr 275 137 000
500Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 100 000
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
510Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med5 930 000
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
530Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med33 300 000
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
533Eiendommer utenfor husleieordningen
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med5 500 000
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
534Erstatningslokaler for departementene
1Driftsutgifter, forhøyes med37 700 000
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
540Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
22Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, forhøyes med2 500 000
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
542Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
571Rammetilskudd til kommuner
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med6 900 000
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
60Innbyggertilskudd, forhøyes med172 200 000
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 788 247 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med22 900 000
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 134 100 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med10 000 000
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 776 999 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med111 300 000
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
590Byutvikling og planlegging
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 406 000
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
61Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med19 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
71Internasjonale organisasjoner, forhøyes med94 000
fra kr 640 000 til kr 734 000
81Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
600Arbeids- og sosialdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med130 000
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21(NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, bevilges med130 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med130 000 000
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med8 000 000
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med6 800 000
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med4 800 000
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
612Tilskudd til Statens pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med387 000 000
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med175 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
70For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med11 400 000 000
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med25 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med26 000 000
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
78Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med1 000 000
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
646Pionerdykkere i Nordsjøen
71(NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges med25 000 000
700Helse- og omsorgsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med200 000
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
701IKT i helse- og omsorgssektoren
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 217 150 000 til kr 225 150 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med7 125 000
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med13 600 000
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
719Annet folkehelsearbeid
79Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med2 000 000
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med9 000 000
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
722Norsk pasientskadeerstatning
1Driftsutgifter, nedsettes med1 700 000
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
724Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1Driftsutgifter, nedsettes med1 860 000
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
725Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med20 200 000
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med3 244 000
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med3 244 000
fra kr 3 244 000 til kr 0
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, nedsettes med800 000
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med9 587 000
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med3 367 000
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med2 545 000
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med2 255 000
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med16 650 000
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med900 000
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
1Driftsutgifter, forhøyes med6 000 000
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 490 000
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med700 000
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
761Omsorgstjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med6 000 000
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
60Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
62Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
63Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med145 150 000
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
67Utviklingstiltak, nedsettes med2 000 000
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med7 000 000
fra kr 30 196 000 til kr 37 196 000
60Forebyggende helsetjenester, forhøyes med10 000 000
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
61Fengselshelsetjeneste, forhøyes med2 500 000
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
763Rustiltak
61Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med6 000 000
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
764Psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 400 000
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med2 000 000
fra kr 433 415 000 til kr 435 415 000
73Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med2 600 000
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med22 700 000
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
783Personell
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med750 000
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
800Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med150 000
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 000 000
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med1 049 000
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med123 536 000
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 771 967 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med29 078 000
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
62Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med11 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med1 000 000
fra kr 51 582 000 til kr 52 582 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med51 168 000
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
823Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
1Driftsutgifter, nedsettes med6 749 000
fra kr 6 749 000 til kr 0
840Krisetiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
70Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, nedsettes med500 000
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med6 900 000
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med2 000 000
fra kr 143 248 000 til kr 145 248 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med14 000 000
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 400 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med600 000
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
70Tilskudd, forhøyes med600 000
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
847Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med6 016 000
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
70Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med6 016 000
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
853Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med8 050 000
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
50Forskning og utvikling, forhøyes med1 000 000
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
61Utvikling i kommunene, nedsettes med1 000 000
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
65Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med358 604 000
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000
72Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med1 150 000
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
857Barne- og ungdomstiltak
61Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, forhøyes med5 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
70Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med200 000
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
79Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, forhøyes med2 850 000
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med350 000
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
22Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med20 500 000
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
859EUs ungdomsprogram
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
860Forbrukerrådet
51Markedsportaler, forhøyes med1 000 000
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
865Forbrukerpolitiske tiltak
70Tilskudd, nedsettes med250 000
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
866Statens institutt for forbruksforskning
50Basisbevilgning, forhøyes med250 000
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
900Nærings- og fiskeridepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 055 000
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 355 000
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
75Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med2 900 000
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med9 700 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med27 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
919Diverse fiskeriformål
60Tilskudd til kommuner, kan overføres, forhøyes med301 662 000
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med2 300 000
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
922Romvirksomhet
70Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med17 400 000
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
71Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med34 600 000
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
926Drift av forskningsfartøyene
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med86 720 000
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
928Marin forskning og utvikling
22(NY) Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges med29 000 000
71Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
72Tilskudd til Nofima, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
950Forvaltning av statlig eierskap
71(NY) Tap på statens lån til Secora AS, bevilges med20 000 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd, nedsettes med8 500 000
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med100 000
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, forhøyes med21 340 000
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med31 000 000
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 760 000
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
1301Forskning og utvikling mv.
72Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
1320Statens vegvesen
23Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med12 500 000
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med7 750 000
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
1321Utbyggingsselskap for veg
96(NY) Aksjeselskap, bevilges med100 000
1330Særskilte transporttiltak
61Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres, forhøyes med65 000 000
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
62(NY) Belønningsordning sykkelveier, kan overføres, bevilges med10 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med4 000 000
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, nedsettes med5 800 000
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
1351Persontransport med tog
70Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
1360Kystverket
30Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med49 400 000
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med3 400 000
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
70Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med3 000 000
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 400 000
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
1400Klima- og miljødepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 800 000
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med10 500 000
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
61Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, nedsettes med19 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 0
63(NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, bevilges med1 000 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
81Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
73Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, forhøyes med4 000 000
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
1420Miljødirektoratet
22Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med2 500 000
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
30Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
32(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med1 978 000
70Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med7 500 000
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
75Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med73 680 000
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
1425Vilt- og fisketiltak
1Driftsutgifter, nedsettes med460 000
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 340 000
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
70Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med1 200 000
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
1429Riksantikvaren
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med49 750 000
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
70Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, forhøyes med4 600 000
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
71Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres, nedsettes med8 100 000
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
72Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, nedsettes med2 200 000
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
73Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, nedsettes med5 200 000
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
74Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, forhøyes med4 750 000
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
77Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
79Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med23 350 000
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
1432Norsk kulturminnefond
50Til disposisjon for kulturminnetiltak, forhøyes med61 440 000
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
1472Svalbard miljøvernfond
50Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
1481Kjøp av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 700 000
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
22Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med56 300 000
fra kr 306 300 000 til kr 250 000 000
1600Finansdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med250 000
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med70 000 000
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med15 000 000
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med129 800 000
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 800 000
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
1638Salg av klimakvoter
1Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med3 700 000
fra kr 3 700 000 til kr 0
1650Statsgjeld, renter mv.
89Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med59 500 000
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med3 500 000
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med91 400 000
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med14 200 000
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
21Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med132 000 000
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
71Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med2 500 000
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med171 863 000
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
1721Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1Driftsutgifter, forhøyes med175 000
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med14 961 000
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med168 893 000
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med30 228 000
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med99 164 000
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med51 843 000
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med31 434 000
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med59 140 000
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
44Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med11 000 000
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, nedsettes med1 740 000 000
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
48Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
1761Nye kampfly med baseløsning
1Driftsutgifter, nedsettes med1 201 000
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 477 000 000
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med112 100 000
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med19 682 000
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 284 000
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
70(NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges med4 155 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, forhøyes med9 750 000
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med150 000
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, nedsettes med3 500 000
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
50(NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges med1 350 000
60(NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges med1 650 000
1815Petoro AS
71Unitisering, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
22Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med45 000 000
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
60Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med5 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
1825Energiomlegging, energi- og klimateknologi
95Kapitalinnskudd, forhøyes med4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
1830Forskning og næringsutvikling
50Overføring til Norges forskningsråd, forhøyes med6 000 000
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
70Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
1840CO2-håndtering
71Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, nedsettes med113 000 000
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med323 788 000
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 212 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med2 980 000
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med2 980 000
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med65 034 000
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med35 095 000
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med8 598 000
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med15 284 000
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med8 721 000
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
74Tap på utlån, forhøyes med85 700 000
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
76Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med477 041 000
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med15 000 000
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
51(NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med381 100 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med5 000 000
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
75Marint verdiskapingsprogram, forhøyes med2 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30Investeringer, forhøyes med8 000 000 000
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-3 974 855 000
2 Driftsutgifter1 746 660 000
3 Avskrivninger720 000 000
4 Renter av statens kapital62 900 000
5 Til investeringsformål924 594 000
6 Til reguleringsfondet -43 248 000
Sum -563 949 000
31Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
32Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med51 500 000
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med80 000 000
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter-154 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 154 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-632 974 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning482 145 000
3 Avskrivninger114 549 000
4 Renter av statens kapital18 578 000
5 Til investeringsformål18 070 000
6 Til reguleringsfond -23 000 000
Sum -22 632 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med495 000 000
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
72Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med5 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
73Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med508 500 000
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 400 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med73 000 000
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med29 000 000
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med10 000 000
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
73Utdanningsstønad, nedsettes med4 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med29 000 000
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med10 000 000
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med25 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med250 000 000
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
71Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
72Legeerklæringer, forhøyes med25 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
2655Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med225 000 000
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med480 000 000
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med35 000 000
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med15 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
73Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med7 500 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
74Tilskudd til biler, nedsettes med20 000 000
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med8 000 000
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
76Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med375 000
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med30 000 000
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med540 000 000
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
73Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med124 500 000
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med5 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med17 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
2711Spesialisthelsetjeneste mv.
70Spesialisthjelp, nedsettes med10 000 000
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med40 880 000
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
2751Legemidler mv.
72Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med20 000 000
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, nedsettes med8 200 000
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
2755Helsetjenester i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med51 400 000
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, nedsettes med15 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med21 537 000
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
3Salgsinntekter, forhøyes med10 000 000
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
5Personalbarnehage, nedsettes med300 000
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
6Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med6 500 000
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, nedsettes med18 171 000
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
2Variable refusjoner, forhøyes med47 939 000
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
3Faste refusjoner, forhøyes med14 122 000
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 743 000
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med348 188 000
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
3540Direktoratet for forvaltning og IKT
5Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, forhøyes med225 000
fra kr 394 000 til kr 619 000
3614Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med18 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med600 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med10 446 000
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med6 046 000
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med34 240 000
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
3859EUs ungdomsprogram
1Tilskudd fra Europakommisjonen, forhøyes med3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, forhøyes med25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
3917Fiskeridirektoratet
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, forhøyes med754 155 000
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
3950Forvaltning av statlig eierskap
71(NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, bevilges med24 600 000
87(NY) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med58 800 000
90(NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, bevilges med50 000 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m., forhøyes med2 500 000
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, forhøyes med4 400 000
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
4420Miljødirektoratet
6Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
4481Salg av klimakvoter
1(NY) Salgsinntekter, bevilges med539 600 000
4600Finansdepartementet
95(NY) Fondskapital, bevilges med52 100 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med15 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
5Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med10 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
4638Salg av klimakvoter
1Salgsinntekter, nedsettes med539 600 000
fra kr 539 600 000 til kr 0
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med35 000 000
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, forhøyes med65 000 000
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med8 340 000
48Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med5 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
4792Norske styrker i utlandet
90(NY) Tilbakebetaling av lån, bevilges med4 155 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, forhøyes med7 500 000
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, nedsettes med10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4(NY) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med36 000 000
4840CO2-håndtering
80Renter, TCM DA, nedsettes med11 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
86Avdrag, TCM DA, nedsettes med3 000 000
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
5309Tilfeldige inntekter
29Ymse, forhøyes med100 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
5310Statens lånekasse for utdanning
29Termingebyr, nedsettes med1 146 000
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
89Purregebyrer, nedsettes med2 535 000
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med50 470 000
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
93Utdanningslån, forhøyes med36 743 000
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med44 900 000
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
91Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med302 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter190 800 000 000
2 Driftsutgifter-34 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-1 500 000 000
4 Avskrivninger-23 100 000 000
5 Renter av statens kapital -5 700 000 000
Sum 126 100 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med300 000 000
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
80Renter av statens kapital, forhøyes med800 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, forhøyes med4 805 000
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
5507Skatt og avgift på utvinning av petroleum
72Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med30 000 000
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, forhøyes med28 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 251 161 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, nedsettes med100 000 000
fra kr 12 540 000 000 til kr 12 440 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med40 000 000
fra kr 7 000 000 000 til kr 7 040 000 000
5537Avgifter på båter mv.
71Avgift på båtmotorer, nedsettes med90 000 000
fra kr 166 000 000 til kr 76 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med4 000 000
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
5578Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
70Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
72Fiskeravgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
5582Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70(NY) Bidrag til kulturminnevern, bevilges med2 400 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, forhøyes med2 713 000
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80Renter, forhøyes med195 000 000
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, forhøyes med255 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med63 773 000
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85Utbytte, forhøyes med39 000 000
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, nedsettes med32 600 000
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
5624Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80Renter, forhøyes med16 100 000
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80Renter på lån fra statskassen, nedsettes med55 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
81Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med11 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
83(NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med221 000 000
85Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med6 300 000
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med500 000
fra kr 500 000 til kr 0
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med12 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
5650Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
81Renter på lån til Secora AS, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
5652Statskog SF - renter og utbytte
85Utbytte, nedsettes med50 900 000
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
5656Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med847 800 000
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med534 000 000
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
5692Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85Utbytte, forhøyes med5 700 000
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med189 000 000
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
3Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med23 410 000
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med40 000 000
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 25 mill. kroner mellom kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser

ut over gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. gi tilsagn om å utbetale 20 prosent av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 post 68 påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.

 • 2. gi tilsagn om tilskudd under stipendordningen for lærere ut over gitt bevilgning på kap. 226 post 22, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 42,8 mill. kroner.

 • 3. gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning på kap. 255 post 74, til nye lokaler for Narviksenteret, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 24,7 mill. kroner.

IV

Fullmakt til å pådra seg forpliktelser med

et eventuelt sykkel-VM

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan inngå avtale med arrangør av sykkel-VM i Bergen i 2017 om at staten forplikter seg til å dekke utgifter til veg-, politi/sikkerhets- og kollektivtiltak og frivillighetsprogram på inntil 30 mill. kroner i forbindelse med et eventuelt sykkel-VM i Bergen i 2017.

V

Fullmakter til å pådra forpliktelser knyttet til

investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 får fullmakt til å inngå forpliktelser til innkjøp og prosjektering av brukerutstyr for inntil 60 mill. kroner ut over gitt bevilgning på kap. 530 post 45 til byggeprosjektet Campus Ås.

VI

Fullmakt til å endre overført bevilgning

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i bevilgningsregnskapet for 2014 reduserer overført bevilgning fra 2013 under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, post 30 Større rehabiliteringsprosjekter med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av overført bevilgning under kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff.

VII

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
581Bolig- og bomiljøtiltak
76Tilskudd til utleieboliger553,0 mill. kroner

VIII

Fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker teknisk infrastruktur

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker teknisk infrastruktur innenfor en kostnadsramme på 2 400 mill. kroner i prisnivå per desember 2013.

IX

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere2 555,37 mill. kroner

X

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostFormålSamlet ramme
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger112,9 mill. kroner

XI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1360Kystverket
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold88 mill. kroner

XII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1420Miljødirektoratet
34Statlige erverv, nasjonalparker12,1 mill. kroner
1429Riksantikvaren
21Spesielle driftsutgifter21,0 mill. kroner

XIII

Opphevelse av fullmakt til overskridelse

Stortinget trekker tilbake fullmakt for Finansdepartementet i 2014 til å overskride bevilgningen på kap. 1638 Salg av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

XIV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter1 500 mill. kroner
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter1 320 mill. kroner

XV

Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjekt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan starte opp et nytt investeringsprosjekt med formål å sikre stabil nødstrømsforsyning i Statsministerens kontors og Forsvarsdepartementets lokaler, innenfor en kostnadsramme på 124 mill. kroner.

Andre fullmakter

XVI

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet kan tilføye stikkordet «kan nyttes under post 78» på bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 60 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune.

XVII

Korreksjoner i kapitalregnskapet

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2014 kan kreditere kapitalregnskapets konto 62-80-06 Leierboerinnskudd mv. under Arbeids- og sosialdepartementet og debitere konto for forskyvning i balansen med 4 100 000 kroner.

XVIII

Regnskapsføring av utgifter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i statsregnskapet for 2014 kan utgiftsføre uten bevilgning tilskudd til driftsutgifter for interimsselskapet for utbyggingsselskap på veg under kapittel 1321 Utbyggingsselskap for veg, post 70 Tilskudd til drift mot tilsvarende innsparing av bevilgningen i statsbudsjettet 2014 under kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn, m.m.

XIX

Fullmakt til avhending av eiendom

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet i 2014 gis fullmakt til å avhende eiendommen Havnevik skog i Svelvik kommune.

XX

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året for FNs klima- og skogprogram, samt Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.

 • 2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan foretas i henhold til organisasjonens regelverk.

 • 3. Tilskudd til Verdensbankens BioCarbon Fund Tranche 3 kan utbetales med det formål å betale for framtidige verifiserte utslippsreduksjoner.

XXI

Utbetaling av renter på tilskudd

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til FNs klima- og skogprogram, Brasils Amazonasfond, Guyana REDD+ Investment Fund, Global Green Growth Institute, Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment.

Program og BioCarbon Fund plus kan benyttes til tiltak som avtales mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottaker.

Svalbardbudsjettet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XXII

Merinntektsfullmakter – Svalbardbudsjettet

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningene under

 • 1. kap. 5 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3005 post 2

 • 2. kap. 6 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3006 post 2

 • 3. kap. 9 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3009 post 1

XXIII

Merinntektsfullmakt – Svalbardbudsjettet

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 22 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3022 post 1.

Andre fullmakter

XXIV

Svalbardbudsjettet – endring i postbenevnelse

Svalbardbudsjettets kap. 7 Tilfeldige utgifter, post 1 Driftsutgifter, endrer benevnelse til kap. 7 Tilfeldige utgifter, post 70 Diverse tilskudd.

XXV

Stortinget ber regjeringen etablere en ny metode for å beregne etterspørselseffekter av endringer i kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene. Bevilgningsendringene ved endret kontantstøtte og foreldrebetaling i perioden 2012–2014 gjennomgås sammen med KS som en del av arbeidet. Det forutsettes at dette danner grunnlaget for beregning av endringer i innbyggertilskudd som følge av etterspørselsendringer på barnehageområdet fra og med 2015.

XXVI

Stortinget ber regjeringen følge det internasjonale nødhjelpsbehovet nøye og fortløpende vurdere å øke nødhjelpen til ofrene for borgerkrigene i Syria og Sør-Sudan.

XXVII

Stortinget ber regjeringen sikre den nødvendige fremdrift i konseptvalgutredningen av grensekontrollstasjon ved Storskog i Finnmark.

XXVIII

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av bilavgifter vurdere endring av veibruksavgiften, slik at unntak for denne kun gis for drivstoff og drivstoffblandinger som oppfyller bærekraftkriteriene i EUs fornybardirektiv.

XXIX

Stortinget ber regjeringen vurdere incentiver for raskere bosetting av enslige mindreårige asylsøkere i kommunene.

XXX

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med budsjettet for 2015 gi vurderinger av aktuelle byråkratikutt i skolesektoren som skal ha som mål å redusere antall skjemaer og rapporteringer.

B.

Forslag til avgiftsvedtak

Forslag til vedtak om endring

i Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift

på båtmotorer for budsjettåret 2014

I

Frå 1. juli 2014 vert Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift på båtmotorer for budsjettåret 2014 oppheva.

II

Departementet kan i forskrift gi reglar om gjennomføring av opphevinga og om attendebetaling av avgift for ubrukte båtmotorar som er på lager.

Forslag til vedtak om endringar

i Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift

på elektrisk kraft for budsjettåret 2014

III

Frå 1. juli 2014 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift på elektrisk kraft for 2014:

§ 2 fyrste ledd bokstav h vert oppheva.

Nogjeldande bokstav i til l blir h til k.

IV

Frå den tid departementet fastset skal § 2 fyrste ledd bokstav h lyde:

leveres energiintensitive foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram. Fritaket gjelder kun kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

Bokstav h til k blir i til l.

Presidenten: Det voteres først alternativt over komiteens innstilling til A I Kap. 5521 Post 70 Merverdiavgift og forslag nr. 1, fra Høyre, Fremskritttspartiet og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, forhøyes med8 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000»

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 53 stemmer for forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre og 48 stemmer for komiteens innstilling til A I Kap. 5521 Post 70 Merverdiavgift.

(Voteringsutskrift kl. 15.41.48)

Karin Andersen (SV) (fra salen): President! Jeg stemte feil. Jeg stemte for – jeg skulle stemt imot.

Presidenten: Presidenten foreslår at det voteres på nytt. – Det nikkes.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til A I Kap. 5521 Post 70 Merverdiavgift og forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble forslaget bifalt med 53 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.42.58)

Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling til de resterende kapitler under A I, resten av A – II–XXX – og B.

Når vi nå skal votere over dette, er partigruppene innstilt på å avstå fra å følge opp sine primærstandpunkter, slik at vi slipper en oppsplittet og til dels komplisert votering.

Det er under den klare forutsetning at dette ikke blir brukt mot dem ved en senere anledning.

Votering:Komiteens innstilling til de resterende kapitler under A I, resten av A – II–XXX – og B ble enstemmig bifalt.