Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2015 kl. 10

Dato: 12.05.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 64 (2014–2015), jf. Innst. 198 L (2014–2015) og Prop. 52 L (2014–2015))

Sak nr. 14 [17:09:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.)