Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortinget - Møte torsdag den 28. mai 2015 kl. 10

Dato:
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:21]

  Debatt om redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 26. mai 2015)
 • Sak nr. 2 [12:33:30]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken om anerkjennelse av Palestina som egen stat (Innst. 273 S (2014–2015), jf. Dokument 8:19 S (2014–2015))
 • Sak nr. 3 [14:13:45]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til ren energi (Innst. 239 S (2014–2015), jf. Dokument 3:12 (2013–2014))
 • Sak nr. 4 [15:18:42]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020) (Innst. 277 S (2014–2015), jf. Prop. 76 S (2014–2015))
 • Sak nr. 5 [15:33:52]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (kompensasjon til tidligere nordsjødykkere) (Innst. 268 S (2014–2015), jf. Prop. 78 S (2014–2015))
 • Sak nr. 6 [15:35:43]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Innst. 265 S (2014–2015), jf. Meld. St. 23 (2014–2015))
 • Sak nr. 7 [15:36:28]

  Interpellasjon fra representanten Karianne O. Tung til helse- og omsorgsministeren:
  «Norge har i dag tre regionale sikkerhetsavdelinger (RSA) for psykisk helsevern; Brøset, Dikemark og Sandviken. 1. juli 2012 trådte nye endringer i loven om psykisk helsevern i kraft etter vedtak i Stortinget. Lovendringene inneholdt en generell heving av sikkerhetsnivået ved de tre enhetene, og la til rette for at man kan opprette en ny og egen enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor psykisk helsevern, lokalisert ved en av de tre eksisterende RSA-ene. Arbeiderpartiet ser at det kan være flere grunner til at den nye enheten for særlig høyt sikkerhetsnivå legges til RSA Brøset, St. Olavs Hospital HF, og at dette ses i sammenheng med den planlagte lokaliseringen av hele RSA Brøset til Østmarka i Trondheim.
  Hvilken organisering og hvilket innhold ser statsråden for seg at den nye enheten for særlig høyt sikkerhetsnivå skal ha, og ser statsråden muligheten for at den nye enheten kan legges til RSA Brøset?»
 • Sak nr. 8 [16:01:08]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til justis- og beredskapsministeren:
  «Terrorberedskap påvirker politiets prioriteringer. I Aftenposten 20. april kunne vi lese at et økt antall vaktoppdrag fører til at andre enheter enn ordenspolitiet nå må bidra med vakttjeneste, f.eks. i Stortinget. Dersom etterforskere og forebyggende politi brukes som vaktmannskap, går det ut over politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet, noe som vil kunne føre til økt kriminalitet.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at økt vakthold i hovedstaden ikke svekker Oslo-politiets innsats på andre områder?»
 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.45.