Stortinget - Møte mandag den 7. desember 2015 kl. 10

Dato: 07.12.2015

Dokumenter: (Innst. 90 S (2015–2016), jf. Dokument 8:116 S (2014–2015))

Sak nr. 11 [16:05:51]

Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon

Votering i sak nr. 11

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fem forslag. Det er forslagene nr. 1–5, fra Kirsti Bergstø på vegne av Sosialistisk Venstreparti. Forslagene er gjort tilgjengelig for representantene.

Det voteres over forslagene nr. 2 og 4, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke hjelpetiltak for mennesker i prostitusjon i revidert nasjonalbudsjett for 2016.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere egne regionale kompetansesentre i de store byområdene til å jobbe med kartlegging av prostituertes situasjon og hjelpetiltak. Mennesker må hjelpes ut av prostitusjon gjennom langsiktig oppfølging til nye leveveier og økonomisk trygghet.»

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 96 mot 5 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.41.44)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 1, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre bedre beskyttelse og botilbud for ofre for menneskehandel.»

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 59 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.42.07)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 3, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at sexkjøpsloven, som forbyr kjøp av sex, blir håndhevet.»

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 52 mot 49 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.42.30)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 5, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at barn som forsvinner fra asylmottak blir ettersøkt og at det settes inn særlige tiltak for å hindre at de blir utsatt for menneskehandel og utnyttet i prostitusjon.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble enstemmig bifalt.Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget ber regjeringen utrede forslag om dagens praktisering av Dublin III-forordningen i tilstrekkelig grad tar hensyn til behovene til mennesker som er utsatt for menneskehandel.

II

Stortinget ber regjeringen utrede refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel, samt tydeliggjøre regelverket.

III

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan organisasjoner kan sikres bedre forutsigbarhet og kontinuitet i arbeidet med å hjelpe mennesker utsatt for menneskehandel.

IV

Dokument 8:116 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon – vedlegges protokollen.

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til I, II og III.

Votering:Komiteens innstilling til I, II og III ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling til IV.

Votering:Komiteens innstilling til IV ble enstemmig bifalt.