Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015

Dokumenter: (Innst. 84 S (2015–2016), jf. Prop. 23 S (2015–2016), kap. 926, 927, 928 og 3927)

Sak nr. 15 [20:16:25]

Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 15

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
926Forskingsfartøy
45Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir auka med109 800 000
frå kr 351 300 000 til kr 461 100 000
927NIFES
21Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med17 400 000
frå kr 80 113 000 til kr 62 713 000
928Annan marin forsking og utvikling
21Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med29 000 000
frå kr 151 000 000 til kr 180 000 000
Inntekter
3927NIFES
1Oppdragsinntekter, blir redusert med17 400 000
frå kr 83 913 000 til kr 66 513 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.