Stortinget - Møte mandag den 14. desember 2015 kl. 10

Dato: 14.12.2015

Dokumenter: (Innst. 93 S (2015–2016), jf. Prop. 17 S (2015–2016))

Sak nr. 16 [20:16:44]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Presidenten vil foreslå at sakene nr. 17–22 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.

Sakene gjelder annen gangs behandling av lovsaker, og det gjelder lovvedtakene 25–30.

Votering i sak nr. 16

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter
222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
1Driftsutgifter, forhøyes med5 113 000
fra kr 91 834 000 til kr 96 947 000
225Tiltak i grunnopplæringen
63Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med6 406 000
fra kr 58 551 000 til kr 52 145 000
64Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge, nedsettes med32 320 000
fra kr 157 320 000 til kr 125 000 000
65Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, forhøyes med31 608 000
fra kr 442 753 000 til kr 474 361 000
66Tilskudd til leirskoleopplæring, nedsettes med2 000 000
fra kr 46 887 000 til kr 44 887 000
67Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med674 000
fra kr 8 306 000 til kr 7 632 000
70Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med23 276 000
fra kr 56 408 000 til kr 79 684 000
72Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner, forhøyes med130 000
fra kr 6 290 000 til kr 6 420 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
22Videreutdanning for lærere og skoleledere, nedsettes med63 000 000
fra kr 1 083 944 000 til kr 1 020 944 000
227Tilskudd til særskilte skoler
73Tilskudd til opplæring i Kenya, nedsettes med329 000
fra kr 676 000 til kr 347 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med173 403 000
fra kr 1 701 414 000 til kr 1 874 817 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med28 992 000
fra kr 1 470 254 000 til kr 1 499 246 000
72Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, forhøyes med4 411 000
fra kr 139 306 000 til kr 143 717 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med4 943 000
fra kr 109 555 000 til kr 114 498 000
74Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med7 309 000
fra kr 27 166 000 til kr 19 857 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med15 215 000
fra kr 240 682 000 til kr 255 897 000
76Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med95 000
fra kr 46 533 000 til kr 46 438 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med1 778 000
fra kr 13 780 000 til kr 15 558 000
230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med16 601 000
fra kr 59 978 000 til kr 43 377 000
252EUs utdannings- og ungdomsprogram
70Tilskudd, forhøyes med46 720 000
fra kr 390 629 000 til kr 437 349 000
256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med1 300 000
fra kr 14 880 000 til kr 16 180 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med1 245 000
fra kr 29 844 250 000 til kr 29 843 005 000
70Private høyskoler, nedsettes med1 951 000
fra kr 1 238 097 000 til kr 1 236 146 000
270Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med110 000 000
fra kr 419 900 000 til kr 529 900 000
280Felles enheter
51Drift av nasjonale fellesoppgaver, forhøyes med51 000
fra kr 171 018 000 til kr 171 069 000
73Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med1 500 000
fra kr 30 094 000 til kr 31 594 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med1 180 000
fra kr 116 967 000 til kr 118 147 000
70Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med920 000
fra kr 50 510 000 til kr 51 430 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med1 571 000
fra kr 96 964 000 til kr 98 535 000
284De nasjonale forskningsetiske komiteene
1Driftsutgifter, nedsettes med2 100 000
fra kr 18 212 000 til kr 16 112 000
285Norges forskningsråd
52Langsiktig, grunnleggende forskning, forhøyes med1 500 000
fra kr 1 523 564 000 til kr 1 525 064 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med11 636 000
fra kr 291 623 000 til kr 303 259 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med279 699 000
fra kr 2 397 942 000 til kr 2 677 641 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med353 000
fra kr 376 631 000 til kr 376 984 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med16 900 000
fra kr 5 903 516 000 til kr 5 920 416 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med7 727 000
fra kr 2 780 269 000 til kr 2 787 996 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med27 818 000
fra kr 798 003 000 til kr 825 821 000
72Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med60 505 000
fra kr 967 380 000 til kr 1 027 885 000
74Tap på utlån, nedsettes med17 200 000
fra kr 317 200 000 til kr 300 000 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med52 360 000
fra kr 23 209 704 000 til kr 23 262 064 000
Inntekter
3222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
2Salgsinntekter mv., forhøyes med5 113 000
fra kr 5 030 000 til kr 10 143 000
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med5 873 000
fra kr 73 248 000 til kr 67 375 000
3230Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med16 601 000
fra kr 59 978 000 til kr 43 377 000
3256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1Inntekter ved oppdrag, forhøyes med1 300 000
fra kr 10 985 000 til kr 12 285 000
2Salgsinntekter mv., forhøyes med1 712 000
fra kr 338 000 til kr 2 050 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med50 503 000
fra kr 186 103 000 til kr 135 600 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med430 367 000
fra kr 8 560 726 000 til kr 8 991 093 000
93Omgjøring av utdanningslån til stipend, forhøyes med3 138 000
fra kr 5 569 654 000 til kr 5 572 792 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, forhøyes med86 038 000
fra kr 3 949 988 000 til kr 4 036 026 000

II

Tilsagnsfullmakter

  • 1. Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2015 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2,5 mrd. kroner under kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

  • 2. Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilging på kap. 270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter, post 75 Tilskudd til bygging av studentboliger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 502,2 mill. kroner.

III

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at bevilgningen i statsbudsjettet for 2015 under kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre, post 70 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, tilføyes stikkordet «kan overføres».

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.