Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2016 kl. 10

Dato: 19.05.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:55]

  Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

 • Sak nr. 2 [10:41:01]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen) ((Innst. 268 L (2015–2016), jf. Prop. 69 L (2015–2016)))

 • Sak nr. 3 [11:04:03]

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015 ((Innst. 277 S (2015–2016), jf. Meld. St. 20 (2015–2016)))

 • Sak nr. 4 [11:11:01]

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling) ((Innst. 276 L (2015–2016), jf. Prop. 80 L (2015–2016)))

 • Sak nr. 5 [11:11:26]

  Interpellasjon fra representanten Line Henriette Hjemdal til næringsministeren:
  «Korrupsjon er straffbart. Norsk lovgivning gjelder uavhengig av hvilket land et norsk selskap opererer i, og norske myndigheter stiller strenge krav til antikorrupsjonsarbeid. Det forventes størst mulig grad av åpenhet om pengestrømmer. Eierskapsmeldingen, som Stortinget har sluttet seg til, er tydelig. Likevel er det i senere tid avdekket alvorlige forhold i flere selskaper hvor staten er inne som eier. Statoil mistenkes for korrupsjon i Angola. I VimpelCom, hvor Telenor er en stor eier, er korrupsjon erkjent. Det er uavklarte forhold rundt Hydros engasjement i Tadsjikistan, og DNB knyttes til kundekontoer i skatteparadis. Regjeringen forvalter statlig eierskap gjennom formelle virkemidler, og prinsippet om armlengdes avstand er sentralt.
  Mener statsråden, i lys av siste tids hendelser, at virkemidlene er tilstrekkelige, og har hun de verktøy som skal til for å sikre ansvarlig statlig eierskapsforvalting?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.19.