Stortinget - Møte mandag den 13. juni 2016 kl. 10

Dato: 13.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 91 (2015–2016), jf. Innst. 352 L (2015–2016) og Prop. 97 L (2015–2016))

Sak nr. 24

Stortingets vedtak til lov om endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)