Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 457 S (2016–2017), jf. Prop. 145 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 10 [18:11:24]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719 (Innst. 457 S (2016–2017), jf. Prop. 145 LS (2016–2017))